Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

administrację publiczną na rzecz Powiatu W., stanowi, zdaniem Marszałka Województwa [...], rażące naruszenie prawa., Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1999 r., bowiem decyzja ta nie wyczerpuje w żaden sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Zdaniem organu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

I OSK 2549/17 - Wyrok NSA z 2019-07-25

administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Badając istnienie przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zasadne...
. Komentarz', Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, str. 729-730). W judykaturze sądów administracyjnych przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy...

I SA/Wa 2493/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., podstawą do stwierdzenia nieważności jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa występuje w sytuacji, gdy orzeczenie...
przy wydawaniu decyzji administracyjnej jednej z możliwych interpretacji niejednoznacznych w swej treści przepisów prawa nie może być uznane za rażące naruszenie prawa w rozumieniu...

I SA/Wa 2707/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

r., nie mogły powodować utraty własności nieruchomości przy ul. [...] w W.. Decyzja Wojewody [...] została zatem wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego...
nr [...] z dnia [...] września 2013 r. w punkcie ll na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia [..] czerwca 2014 r. Minister...

I OSK 1360/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne, skarżący kasacyjnie wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości...
. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. 2011 r. Nr 34, poz.173). Na jego mocy organ oprócz uwzględnienia skargi...

I SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.), na rzecz Powiatu [...] stanowi zdaniem Marszałka Województwa [...] rażące naruszenie prawa...
przez Powiat [...] stanowiło rażące naruszenie prawa, gdyż nie zostały spełnione przesłanki do nabycia tego mienia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nie zgadzając...

I OSK 2422/14 - Wyrok NSA z 2016-12-09

naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa występuje w sytuacji, gdy orzeczenie wydane przez organ w sposób ewidentny odbiega od obowiązującej normy prawnej, przy czym wykładnia...
tej normy nie budzi wątpliwości. Nie można natomiast mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji...

I SA/Wa 684/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

przesłanek. Jedną z przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., W okolicznościach przedmiotowej...
nie doszło do naruszenia prawa, które miałoby charakter rażącego naruszenia. Minister dostrzegł bowiem, iż w sprawie doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2...

I SA/Wa 83/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-04

, o potwierdzenie prawa do rekompensaty G. L. nie posiadała obywatelstwa polskiego Minister stwierdził, że nie można zarzucić Wojewodzie [...] rażącego naruszenia prawa w braku...
wskazał, że G. L. wskazuje nie na samo rażące naruszenie prawa jako takie, ale na fakt, iż bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, z wniosku B. Z. oraz Pana B...

I SA/Wa 1355/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-09

sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Minister Skarbu Państwa podkreślił, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa przez Wojewodę...
rażącego naruszenia prawa przez Wojewodę [...], gdyż fakt ten nie mieści się w pojęciu rażącego naruszenia prawa., Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   45