Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

I SA/Wa 623/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

lokali wraz z udziałami w użytkowaniu wieczystym pomimo, że decyzja dekretowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Odnosząc się do powoływanej przez skarżącą...
w tym przedmiocie nie powoduje nieodwracalności w rozumieniu art. 156 § 2 kpa. Zdaniem organu okoliczność ta nie wypełnia jednak przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I OSK 158/19 - Wyrok NSA z 2020-12-18

również syn zmarłego J.B. - H.B.. Tym samym należy stwierdzić, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa w myśl przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała...
, a nie domniemane rażące naruszenie prawa może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji stosownie do art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Następnie Sąd wyjaśnił, że wady z art. 156 § 1...

I SA/Wa 2146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-07

, że tylko rażące naruszenie prawa mogłoby stanowić podstawę stwierdzenia nieważności zapadłego rozstrzygnięcia, a w rozpatrywanej sprawie nie można stwierdzić kwalifikowanego...
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] października 2016 r. nie nosi znamion rażącego naruszenia prawa. Ponownie rozpatrując sprawę organ winien wziąć pod uwagę stan...

IV SA/Wa 561/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

, jako wyjątkowe powinny być interpretowane ściśle, rażące naruszenie prawa, o którym stanowi art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., jest zjawiskiem o wyjątkowym charakterze; wynika...
- nawet oczywiste - naruszenie prawa może być uznane za rażące; nie jest też decydujący charakter przepisu, jaki został naruszony; także same racje ekonomiczne lub gospodarcze...

I OSK 1891/21 - Wyrok NSA z 2022-07-21

prawidłowo. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy przyznane decyzją odszkodowanie ustalone zostało...
co do ustalenia, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, należy rozstrzygnąć na korzyść legalności zaskarżonej decyzji, a więc gdy brak jest jednoznacznych dowodów...

IV SA/Wa 474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpatrzeniu powyższego wniosku właściwy w sprawie Minister Infrastruktury i Budownictwa odwołując się do zasady...
trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa uznał, że zaskarżona decyzja...

IV SA/Wa 1970/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

w [...] z dnia [...].12.1960 r., nie jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa, a wywłaszczenia dokonano na cele własne przedsiębiorstwa państwowego, a nie na cel...
pojęcia rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., Minister wskazał, że wnioskodawcą wywłaszczenia było Przedsiębiorstwo Państwowe [...] Zakłady Mechaniczne...

IV SA/Wa 1969/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

nie powoduje skutecznego uznania że kwestionowane orzeczenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przesłanką stwierdzenia...
nieważności decyzji jest w szczególności wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Za wydanie decyzji bez podstawy prawnej uważa się wydanie...

I OSK 1987/20 - Wyrok NSA z 2021-01-28

administracyjnej wynikające z art. 156 § [1 w tym pkt] 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i wyjaśnił znaczenie pojęcia 'rażące naruszenie prawa'. Wywłaszczenia owej...
nieruchomości z biegłą stanowi rażące naruszenie prawa;, 4. art. 19 ust. 2 uztwn przez nieuznanie, że w przedmiotowej sprawie organ winien zawiadomić S.C. pisemnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100