Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 2632/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-29

reguł postępowania wyjaśniającego jedynie wyjątkowo może być uznane za przyczynę stwierdzenia 'rażącego naruszenia prawa'., Jednocześnie organ wyjaśnił, że zarzucane...
formalnego może być podstawą do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Cytat: 'Oceniając w tym kontekście zarzucane przez stronę uchybienie formalne polegające...

V SA/Wa 1675/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

z rażącym naruszeniem prawa poprzez powołanie jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nieobowiązującego już aktu prawnego,, - art. 7 i 8 k.p.a. poprzez oparcie przez organ...
orzekania ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, co w ocenie skarżącej stanowi rażące naruszenie prawa., Następnie skarżąca zwróciła uwagę na zmianę...

V SA/Wa 1509/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa)., Naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim dotknięta wywołuje...
, lecz o działanie wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w prawie. O rażącym naruszeniu prawa można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy proste zestawienie treści decyzji...

V SA/Wa 329/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

z rażącym naruszeniem prawa. Bowiem zarówno wniosek o przywrócenia terminu jaki jak i odwołanie wniesione przez jednego członka zarządu nie spełnia wynikającego z art. 63...
wydane z rażącym naruszeniem prawa o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Stwierdzone uchybienie czyni przedwczesną ocenę zarzutów ujętych w skardze., W ponownym...

II GSK 1746/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt. 2 kpa)., Argumenty na poparcie powyższych zarzutów zostały przedstawione uzasadnieniu...
A. Wróbel, publ. LEX 2014), Powyższe w oczywisty sposób skutkuje także uznaniem za niezasadny zarzutu wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa., Z tych względów Naczelny Sąd...

II GSK 1967/14 - Wyrok NSA z 2015-10-13

, zaznaczając, że zmiana podstawy prawnej przedmiotowej decyzji nie miała wpływu na rozstrzygnięcie sprawy., Odnosząc się do zarzutów strony w zakresie rażącego naruszenia prawa...
o właściwości, a jej utrzymanie w mocy przez Ministra sprawiło, że decyzja organu odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Sąd przytoczył treść art. 46 ust. 1...

II GSK 2102/13 - Wyrok NSA z 2015-01-22

: k.p.a.) poprzez uznanie, że skarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, z uwagi na jej wydanie przez Zarząd (w imieniu którego występował Marszałek...
nie ma ustępów ale paragrafy), gdyż Sąd I instancji nie uznał, że skarżona decyzja wydana została przez organ z rażącym naruszeniem prawa, bo w sprawie działał niewłaściwie...

V SA/Wa 1212/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

prawnym istniała już decyzja z [...] maja 2012 r. rozstrzygająca tę sprawę, stanowiło rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Uchybienie...
oraz powołaną podstawą prawną. Z kolei w myśl art. 135 p.p.s.a Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności...

II GSK 1164/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Regionalnego sprawiło, że decyzja organu odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Sąd przytoczył treść art. 46 ust. 1 (uprawniającego...
przez organ odwoławczy w zaskarżonej decyzji stanowiła rażące naruszenie prawa, co uzasadniało wyeliminowanie z obrotu prawnego wydanych w sprawie rozstrzygnięć., Skarga...

II GSK 1224/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Rozwoju Regionalnego sprawiło, że decyzja organu odwoławczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Sąd przytoczył treść art. 46 ust. 1...
kasacyjną zarzucił zaskarżonemu wyrokowi:, I. naruszenie prawa materialnego, to jest art. 27 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z art. 46 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   9