Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

VIII SA/Wa 793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

z rażącym naruszeniem prawa wskazał, że organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa zobligowany...
jest do zbadania, czy z materiału dowodowego wynika, że do rażącego naruszenia prawa doszło i na czym ono polegało., Omawiając poglądy judykatury, iż o rażącym naruszeniu prawa...

V SA/Wa 81/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

o grupach., Kolejne rażące naruszenie prawa dotyczy wymogu odnoszącego się do załączników, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, na mocy której podmiot uzyskuje...
, w sytuacji, gdy decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ani nie wywołuje skutków niemożliwych do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności,, b...

IV SA/Wa 1554/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

wyroku, w której Sąd wskazuje na brak przesłanek do stwierdzenia przez organy orzekające w sprawie rażącego naruszenia prawa., Pomimo stwierdzenia naruszenia przepisów...
orzecznictwem, tak Sądu Najwyższego, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem, o wyjątkowym charakterze, ponieważ prowadzi ono...

IV SA/Wa 2001/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem tylko niebudzący wątpliwości stan prawny, nie może być natomiast...
, Wojewoda przyjmując określoną interpretację pojęcia 'zabudowania dworskie' doszedł do błędnego wniosku, że akty nadania ziemi wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa...

IV SA/Wa 1671/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

lub z rażącym naruszeniem prawa. Oznacza to, że nie każde naruszenie prawa pociąga za sobą nieważność decyzji, ale jedynie przypadki oczywistego i ciężkiego naruszenia prawa...
rażące naruszenie prawa, stwierdził iż zarzut ów nie zasługuje na uwzględnienie. Nawet pomimo tego, że przy doręczaniu decyzji z [...] lutego 1969r. zastosowano...

II GSK 2005/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

WSA wskazał, że rażące naruszenie prawa, będące przyczyną nieważności decyzji występuje wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu...
. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje...

VIII SA/Wa 45/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

przepisy prawodawstwa unijnego, tj. art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1031/2014., Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z poglądem judykatury, o rażącym naruszeniu prawa...
art. 156 § 1 pkt 2) kpa, poprzez przyjęcie, że decyzja Dyrektora OT ARR nr [...] z [...] lipca 2016 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. w szczególności...

V SA/Wa 1422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

z (...) października 2018 r. sprecyzowała, że wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji z (...) kwietnia 2011 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Następnie strona...
. Zaskarżonej decyzji skarżąca zarzuciła, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że otrzymała analogiczne płatności za rok 2008...
1   Następne >   +2   +5   +10   100