Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 1221/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

. stwierdził z urzędu nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...]. Wskazał na wydanie jej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, tj...
, że gdyby nawet przyjąć niekorzystną dla strony interpretację art. 155 k.p.a., nie każde naruszenie prawa jest naruszeniem rażącym, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 2149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-29

. akt. OSK 1134/04) sąd wyjaśnił, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przeważa pogląd, o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują...
w uzasadnieniu, że wydane z rażącym naruszeniem prawa orzeczenie Powiatowego Zespołu w P. z dnia [...] września 2011 r. wywołuje skutki prawne także w sferze społeczno...

III SAB/Wa 71/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

. za marzec 2013 r.; 3. stwierdza, że bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę...
do Ministra RPiPS o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Zarządu P. wraz z decyzją Ministra RPiPS, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., Strona 24 września 2019 r...

VII SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

rażącego naruszenia prawa w przypadku wydania przedmiotowego orzeczenia, Minister RPiPS przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej...
do korzystania z różnego rodzaju świadczeń i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Zatem wydane z rażącym naruszeniem prawa orzeczenie...

VII SA/Wa 195/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

, że naruszenie prawa w zakresie oceny materiału dowodowego, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a., Po rozpatrzeniu niniejszego odwołania...
naruszeniem prawa. Organ powołując się na orzecznictwo wyjaśnił, że przez rażące naruszenie prawa należy rozumieć takie naruszenie, które spełnia 3 przesłanki: oczywistość...

IV SA/Wa 3016/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. Zarzuciła wydanie ww. decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Ponieważ przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie definiują pojęcia 'rażące...

III SA/Wa 313/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-17

podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Na wstępie należy podkreślić, że zasada trwałości decyzji ostatecznych...
714/11)., 9. Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji, na którą powołuje się Skarżąca w niniejszej sprawie, jest 'rażące naruszenie prawa' (art...

II SAB/Wa 116/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

przedmiotowego wniosku, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego wg. norm przepisanych...
rozstrzygnięcia w sprawie oraz ustaleniu, czy bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa., Przepis art. 149 powołanej ustawy procesowej w aktualnym brzmieniu...

II SA/Wa 1903/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

., wskazując na rażące naruszenie prawa poprzez niezastosowanie się do art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. i wydanie decyzji bez wznowienia postępowania., Wojewoda [...] decyzją...
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji., W uzasadnieniu podał, że rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku...

II SA/Wa 473/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

nieważność decyzji Starosty R. z dnia [...] kwietnia 2003 r. z powodu rażącego naruszenia prawa., Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2003 r. na podstawie art. 6 pkt 6d...
2 kpa nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa, jak to sugerują skarżący w swoim wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., O rażącym naruszeniu prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   50