Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

. Nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...

I OSK 1109/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

[...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z rażącym naruszeniem prawa oddala skargę...
. nr [...] w sprawie wypowiedzenia st. chor. szt. J. W. stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu decyzji organ podał...

II SA/Wa 1066/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

[...] z dnia [...] czerwca 1995 r. nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 630/11 - Wyrok NSA z 2011-11-18

nieważności decyzji Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia [...] marca 2001 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Strona we wniosku wskazała, powołując się na orzeczenia Naczelnego...
z rażącym naruszeniem prawa, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Z podanych powodów pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie skarżonej decyzji i uznanie, że zachodzą...

I OSK 584/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

, iż została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że na podstawie wykazu zmian Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu...
prawa. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa...

II SA/Wa 1086/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

została wydana m.in. z rażącym naruszeniem prawa., W tym miejscu należy wyjaśnić, że z uwagi, iż stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady...
, ale nie ograniczające się do tego. Takie stanowisko zajmuje np.: W. Chróścielewski i J.P. Tarno. Ich zdaniem, można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdy zachodzą trzy...

II SA/Wa 738/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

naruszeniem prawa, zaś rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy zachodzi oczywistość naruszenia konkretnego przepisu prawa., W sytuacji gdy ocena naruszenia prawa opiera...
się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowane orzeczenie narusza prawo w stopniu rażącym. Rażące naruszenie prawa jest bowiem wyrazem ewidentnego...

II SA/Wa 739/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

z rażącym naruszeniem prawa, zaś rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy zachodzi oczywistość naruszenia konkretnego przepisu prawa., W sytuacji gdy ocena naruszenia prawa...
opiera się na wykładni przepisów prawa, nie można uznać, iż kontrolowane orzeczenie narusza prawo w stopniu rażącym. Rażące naruszenie prawa jest bowiem wyrazem...

II SA/Wa 2012/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

zł - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu od decyzji z dnia [...] lipca 2017 r. oficer wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i umorzenie...
-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej, w kwocie 900 zł - wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Organ odwoławczy za nietrafny uznał podnoszony...

I OSK 2797/13 - Wyrok NSA z 2015-06-18

, a tym bardziej jego naruszenie w stopniu rażącym. Co najwyżej w sprawie mamy do czynienia ze złożoną wykładnią przepisów prawa, a taka sytuacja nie może stanowić podstawy...
do stwierdzenia nieważności decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Nie chodzi tu bowiem o przypadki błędów w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100