Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 303/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

, które wskazują na wydanie całkowicie arbitralnej i niemożliwej do zweryfikowania decyzji nie stanową rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Skarżący...
postępowań, nie weryfikując tych twierdzeń. Zaniechanie więc przeprowadzenia postępowania dowodowego stanowi o rażącym naruszeniu prawa. Skarżący przyjął, że oświadczenia P. M...

I SA/Wa 1742/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

. W uzasadnieniu strona zarzuciła, że decyzja z dnia [...] października 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 i art. 16 ust...
stwierdzenia nieważności powołanej decyzji z dnia [...] października 1993 r. W uzasadnieniu organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa...

II SAB/Ol 77/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-26

. na bezczynność Dziekana Wydziału w udzieleniu informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie...
na rzecz skarżącego, stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz o niewymierzanie organowi grzywny z urzędu., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Wa 1600/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

2010 r. nr [...], odwołującą z dniem [...] sierpnia 2010 r. [...] T. H. ze stanowiska Rektora [...] w G., w związku z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu decyzji...
[...] w G. (dalej '[...]') - w związku z rażącym naruszeniem prawa (art. 38 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej 'ustawą'). W dniu 6 sierpnia 2010 r...

II SA/Wa 40/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-17

Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w [...] zarzut rażącego naruszenia prawa, statutu uczelni oraz Kodeksu Dobrych Praktyk w Szkołach Wyższych...
Wychowania Fizycznego i Sportu w [...] , w związku z rażącym naruszeniem prawa., Uzasadniając powyższe, organ podniósł, że odwołanie ze stanowiska jest konsekwencją braku...

II SAB/Wa 1051/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W rozpoznawanej sprawie...
jest je ocenić przy jednoczesnym stwierdzeniu, czy istniejąca bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa czy też nie., Wniosek o udostępnienie informacji...

II SAB/Ol 108/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

Publicznego w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) nie wymierza organowi grzywny; 3) umarza...
z rażącym naruszeniem prawa oraz, w zależności od tej oceny, ewentualnego orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny. Stosownie bowiem do treści art. 149 § 1 zd. drugie...

II SAB/Ol 107/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-21

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierzać organowi grzywny; IV. zasądzić od Dziekana Wydziału na rzecz skarżącej kwotę 340 zł (trzysta...
z rażącym naruszeniem prawa oraz, w zależności od tej oceny, ewentualnego orzeczenia o wymierzeniu organowi grzywny. Stosownie bowiem do treści art. 149 § 1 zd. drugie...

II SAB/Ol 110/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-21

bezczynności organu; II. stwierdzić, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierzać organowi grzywny; IV. zasądzić od Dziekana Wydziału...
rozważenia i dokonania oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz, w zależności od tej oceny, ewentualnego orzeczenia o wymierzeniu...

II SAB/Ol 104/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

Fizycznego w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) nie wymierza organowi grzywny; 3...
bowiem Sądu od dokonania oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz, w zależności od tej oceny, ewentualnego orzeczenia o wymierzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15