Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA 361/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki Konserwator Zabytków w [...] wydając decyzję o wpisie do rejestru posiadał do tego umocowanie wynikające...
prawa. Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego wynika, że rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność...

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

, że bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania [...] Wojewódzkiego...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a ustawy p.p.s.a.)., Problematyka dostępu...

I SA 770/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 kpa. We wniosku wskazano, że w decyzji nie została dokładnie określona data, nie została...
lakonicznego uzasadnienia organ uznał, że nie stanowi to rażącego naruszenia prawa., Powyższą decyzję zaskarżyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego H. i R.T. wnosząc...

II OSK 362/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

na pozostawieniu w obrocie prawnym decyzji Ministra Kultury z dnia [...].03.2003 r., wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdyż zawiera ona przesłanki do jej uchylenia w trybie art...
z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 1 kpa,, - naruszeniu art. 99 ww. ustawy, mające istotny wpływ na wynik sprawy, polegające na odwoływaniu...

II OSK 1056/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 2 i 5 pkt 1 ustawy o ochronie dóbr kultury) wg. brzmienia tych przepisów na dzień 22 listopada 1989...
materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie - przez rażące naruszenie prawa - w tym art. 5 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie dóbr kultury przez przyjęcie...

VII SA/Wa 750/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

się stwierdzenia nieważności tej decyzji jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., Organ nadzoru nie znalazł podstaw...
jest do tego rejestru pod Nr [...] decyzją Wojewody [...] z dnia [...] października 1947r. Organ nie podzielił zarzutu podnoszonego przez J. P., by rażące naruszenie prawa...

II OSK 366/05 - Wyrok NSA z 2006-01-06

za niestosowaniem w niniejszej sprawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury, a w konsekwencji rażące naruszenie prawa tj. art. 8 ustawy...
administracyjnymi, zwanej dalej 'ppsa', skarga kasacyjna może być oparta na następujących podstawach:, 1/ naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe...

II OZ 824/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-07

, w opinii skarżącego, z rażącym naruszeniem prawa. Jej natychmiastowe wykonanie świadczyłoby o uwzględnieniu jedynie stanowiska organu, a więc naruszałoby zasadę równości...
skarżącego, mających na celu wykazanie, iż zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Na marginesie należy dodać,, iż przytoczone przez skarżącego...

I SA/Wa 1184/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

, lub z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 2 i 5 pkt. 1 ustawy z 15 lutego 1962 r o, ochronie dóbr kultury / Dz.U.nr 10 poz.48ze zm./ wg brzmienia tych przepisów na dzień 22...
została z rażącym naruszeniem prawa art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Z akt administracyjnych wynika, że organ nie mogąc ustalić właścicieli nieruchomości z uwagi na brak...

II OSK 271/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę i stwierdził, że wydanie przez organ kolegialny orzeczenia w wadliwym składzie skutkuje rażącym naruszeniem prawa. Podzielił...
o rażącym naruszeniu prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), uzasadniającym stwierdzenie nieważności postanowienia Komisji z dnia [...] października 2003 r. dlatego, że jeden...
1   Następne >   +2   5