Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 234/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

w treści uprzednio wydanej decyzji' oraz art. 156 § 1pkt 2 Kpa 'poprzez przyjęcie, że nastąpiło rażące naruszenie prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, tj...
) art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez przyjęcie, że nastąpiło rażące naruszenie prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. że naruszenie to było oczywiste...

I SA/Wa 753/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-11

informacyjnych umieszczonych na [...] przy ul. [...] w G., J. P. domagał się stwierdzenia nieważności tej decyzji jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
w rozstrzygnięciu decyzji terminu wykonania nałożonego obowiązku i jednocześnie nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności, nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Określenie terminu...

VII SAB/Wa 69/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r., 3) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Ministra...
, że organ dopuścił się bezczynności; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej...

II OSK 721/21 - Wyrok NSA z 2023-12-06

. warunkujących uznanie naruszenia prawa za rażące; - załączonych do wniosku decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lutego 1995 r. o udzieleniu...
, że skarżąca nie wykazała, że orzeczenie z 18 lipca 2001 r. obarczone było wadą rażącego naruszenia prawa i w konsekwencji oddalił skargę, nie rozpoznał zarzutów względem...

II OSK 1612/16 - Wyrok NSA z 2017-04-14

poprzez niestwierdzenie nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Wobec powyższego, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości...
z dnia [...] stycznia 2015 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa i na postawie art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. stwierdzenia...

VII SAB/Wa 217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz J. N. kwotę 597 zł (słownie...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; e) przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.; f...

I OSK 688/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

na własność Państwa' - w części dotyczącej przejęcia przez Państwo nieruchomości przy ul. [...] w [...]położonej - wydano z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa...
również inne osoby, co stanowi rażące naruszenie prawa i daje podstawę od stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa, szczególnie, że skutkiem...

VII SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałej części, IV. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, przyznanie od organu na rzecz Skarżącej sumy pieniężnej o której mowa w art. 149 §2 p.p.s.a., zasądzenie...

VII SA/Wa 1417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu tego przepisu...
Narodowego wskazał, iż miało miejsce rażące naruszenie prawa przez organ pierwszej instancji, to sam doprowadził do innego rażącego naruszenia prawa., Skoro organ...

VII SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...], 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza...
go do załatwienia sprawy; stwierdzenie, że MKiDN dopuścił się bezczynności; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; przyznanie od organu na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   69