Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

I OSK 598/19 - Wyrok NSA z 2022-01-28

, iż orzeczenie Prezydium Rady Narodowej m. K. z dnia [..] kwietnia 1973 r. nie jest obarczone wadą rażącego naruszenia prawa w części dotyczącej wywłaszczenia...
się w trybie nadzwyczajnym, nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności wyżej opisanej decyzji administracyjnej. Opisując, czym jest rażące naruszenia prawa, organ wskazał...

IV SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Prezydent Miasta K. podniósł, że decyzja o zwrocie nieruchomości została podjęta pomimo wcześniejszego przekazania parceli l...
z uprawnionych jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dokumentacji Kierownika Urzędu Rejonowego w K...

IV SA/Wa 3337/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

r. L. S., jako współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości i uczynienie go stroną postępowania wywłaszczeniowego stanowiło rażące naruszenie prawa, zaś brak precyzyjnego...
nie miał podstaw do uznania, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Ponadto, organowi nadzoru zarzucono, iż nie ustalił, czy dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona...

I OSK 2609/19 - Wyrok NSA z 2020-07-10

rażącego naruszenia prawa. Kwalifikowanej wady decyzji wywłaszczeniowej w postaci rażącego naruszenia prawa skarżąca upatrywała bowiem w ustaleniu odszkodowania...
nieruchomości (Dz. U. z 1961 r., nr 18, poz. 94) - zwaną dalej ustawą wywłaszczeniowa. W orzecznictwie i doktrynie utrwalony jest pogląd, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu...

V SA/Wa 2205/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

z [...] kwietnia 2013 r., gdyż postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa polegającym na tym, że zawarte w postanowieniu rozstrzygnięcie...
rozumieć przez wydanie decyzji (postanowienia) bez podstawy oraz z rażącym naruszeniem prawa., Podkreślił, że postanowienie Dyrektora Centrum Obsługi posiada właściwie...

VII SA/Wa 966/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-20

[...] lipca 2013 r. została wydana z naruszeniem prawa. Wojewoda [...] orzekając jak wyżej przyjął, iż Starosta [...] w sposób rażący naruszył art. 16 ust. 2 specustawy...
w przytoczonym przepisie został wskazany w sposób niejednoznaczny i nieczytelny, co w opinii Wojewody [...] stanowiło rażące naruszenie prawa. Wojewoda podniósł ponadto...

IV SA/Wa 2468/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

, 16 k.p.a., w szczególności przez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa;, b) art. 12 k.p.a., przez pobieżne i przewlekłe załatwienie...
błędnej oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie skutkującej przyjęciem, iż decyzja z dnia [...].06.1986 r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 158/19 - Wyrok NSA z 2020-12-18

również syn zmarłego J.B. - H.B.. Tym samym należy stwierdzić, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa w myśl przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała...
, a nie domniemane rażące naruszenie prawa może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji stosownie do art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Następnie Sąd wyjaśnił, że wady z art. 156 § 1...

I OSK 2746/18 - Wyrok NSA z 2019-09-17

postępowania odszkodowawczego stanowi rażące naruszenie prawa. Ponadto organ odszkodowawczy nie ustalił w sposób prawidłowy stron postępowania, a decyzja Wojewody...
w niej biegłego nie miał wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania, a tym samym nie zachodzi tu przesłanka rażącego naruszenia prawa. Ponadto biegły brał udział...
1   Następne >   +2   +5   +10   100