Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

ocenione jako rażące naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z [...] czerwca 1954 r...
. Również pominięcie w decyzji z 1954 r. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych - zdaniem organu - nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywnę...
przez Sąd skargi na bezczynność, który wyrokiem z 8 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 509/12 stwierdził jednocześnie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji: 1. stwierdził, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoznał odwołanie Prezydenta Miasta Białegostoku od decyzji Wojewody...

I OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

k.p.a. oraz stwierdził, że nie zachodzą także podstawy do uznania, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania odszkodowania., Odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu kwestionowanego orzeczenia, Minister przytoczył...

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

I OSK 2256/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

stanowiska, zaś brak udziału pozostałych spadkobierców nie stanowił rażącego naruszenia prawa, ponieważ niezależnie od przedstawionego przez nich stanowiska wywłaszczenie...
z [...] września 1954 r. stwierdzając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Sama wykonalność kontrolowanego orzeczenia nie budzi wątpliwości...

I OSK 2725/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

biegłych na rozprawie, nie mogą być oceniane w kategoriach rażącego naruszenia prawa, tym bardziej, gdy brak jest jednoznacznego dowodu wskazującego na kwestionowanie...
, a nie na własność. W ocenie Ministra, prawidłowo Wojewoda Pomorski nie stwierdził, aby doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji odszkodowawczej...

VI SA/Wa 217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

administracyjnych rozumianych jako indywidualne akty administracyjne zewnętrzne., Natomiast naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim dotknięta wywołuje skutki prawa...
normy organ powinien stwierdzić nieważność decyzji Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej nr [...] z dnia [...] stycznia 2015 roku jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 996/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

nieważności decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia [...], w części pkt II, dotyczącej przyznania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, zarzucając rażące naruszenie prawa...
wykładnia nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości., Skoro zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100