Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 464/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, e) w razie przyjęcia niezasadności zarzutów z ww. punktów c) i d...
, a tym samym bezpodstawności (lub wydania z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, - w zw. z § 30 ust. 3 w zw. z § 25 ust...

II GSK 1709/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala; 3...
spółki uznał, że organ nie tylko dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania ale także, że towarzyszyło jej rażące naruszenie prawa podmiotu do załatwienia...

I OSK 2064/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

- [...] nie spełniało kryteriów warunkujących jego nacjonalizację, a zatem, że orzeczenia nacjonalizacyjne zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., W skardze do sądu...
na skutek niestwierdzenia nieważności decyzji, chociaż zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie zawierają oznaczenia stron postępowania, mimo że element ten stanowi...

I OSK 2370/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

orzeczeniu zamiast przepisu art. 3, art. 2 ustawy nie mogło być zatem uznane za rażące naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji nacjonalizacyjnej...
z rażącym naruszeniem prawa, wskutek czego organ winien stwierdzić nieważność decyzji, czego jednak nie dokonał;, 2) naruszenie art. 6 i 7 K.p.a. poprzez błędną interpretację...

I OSK 601/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

, że nie można stwierdzić, aby orzeczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] sierpnia 1950 r. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Od decyzji Ministra Gospodarki...
wydane z rażącym naruszeniem prawa i tym samym odmowę stwierdzenia ich nieważności., W skardze Spółka wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz decyzji...

II GSK 836/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami z 16 lutego 2015 r. Prezes URE, wobec braku...

II GSK 901/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
lutego 2015 r. 'B.' S.A. wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa...

II GSK 837/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami...

II GSK 445/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
wezwała Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami...

II GSK 838/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

(pkt 1), stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), a także zasądził zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd I instancji orzekał...
Prezesa URE do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając rażące przekroczenie terminów na rozpatrzenie jej wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia., Pismami z 16 lutego 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   7