Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 1402/05 - Wyrok NSA z 2006-06-21

własność spadkobierców obywateli polskich nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Na poparcie tej tezy przywołał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca...
. 1270 ze zm.), nie z powodu zarzutów w niej podniesionych., Sąd podkreślił, iż koniecznym warunkiem dla ustalenia przesłanki rażącego naruszenia prawa jest stwierdzenie...

VII SA/Wa 1422/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

strony kwalifikuje ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi rażące naruszenie prawa., Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. znak: [...] Minister Pracy...
Orzekania o Niepełnosprawności w [...] nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w związku z powyższym organ odwoławczy stwierdził, że Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania...

IV SA/Wa 33/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-03

- nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W judykaturze prezentowany jest pogląd, iż zdolność zatrudnienia w przedsiębiorstwie, jako przesłanka przejmowania na własność...
dokonania wykładni przepisów, uchybienie temu wymogowi, nie może być co do zasady kwalifikowane, jako rażące naruszenie prawa., Konkretne regulacje normatywne...

II SAB/Wa 257/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-17

rozstrzygnięcia w sprawie oraz ustaleniu, czy bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa., Przepis art. 149 P.p.s.a. w aktualnym brzmieniu zawiera normę, według...
terminie, ale także na rozstrzygnięciu o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało...

I SA/Wa 2195/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

. w O., uznając, że orzeczenie to było obarczone rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.)., Minister Gospodarki wskazał, że w stosunku do przedsiębiorstwa pn...
zostało z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., Odnosząc się do zagadnienia ewentualnej nieodwracalności skutków prawnych zarządzenia...

IV SA/Wa 48/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-08

roku nie stwierdził by wydający ją organ, podejmując to rozstrzygnięcie dopuścił się rażącego naruszenia prawa., Zdaniem organu Prezes Centralnego Urzędu Drobnej...
nie pozwala uznać aby zachodziły podstawy do zmiany własnej decyzji z dnia [...] maja 2008 roku., Organ podnosił, że o rażącym naruszeniu prawa możemy mówić wówczas...

IV SA/Wa 2242/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

. ustawy w miejsce jej art. 18 i 19) nie może być uznane za rażące naruszenie prawa, skoro w przedmiotowej ustawie istniały stosowne przepisy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
trzecich wobec właściciela przedsiębiorstwa, przy ustalaniu wystąpienia przesłanki rażącego naruszenia prawa orzeczenia o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstwa objętego...

I SA/Wa 911/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

stwierdzenie jego nieważności, w części dotyczącej przedsiębiorstwa: B. G., Spółka Akcyjna, [...]., przejętego na własność Państwa z rażącym naruszeniem prawa, również postanowień...
. [...], uznając je za wydane z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu ww. decyzji organ wskazał na sprzeczność ww. orzeczenia nacjonalizacyjnego z art. 3 ust. 1 lit...

V SAB/Wa 29/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

, a także później przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania., Jak wyjaśnił autor skargi, (...) maja 2013 r...
. Sąd nie dopatrzył się też podstaw do stwierdzenia, że bezczynność organu przed wydaniem decyzji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czego domaga się skarżąca...

I OSK 2977/12 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Sądu, uwzględnienie skargi na bezczynność Ministra Gospodarki. Sąd uznał jednocześnie, że zaistniała w sprawie bezczynność ma charakter rażącego naruszenia prawa...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zarzucając:, 1) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 149 § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   79