Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

, że z ustaleń zawartych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji bezspornie wynika, iż wskazane w niej decyzje nacjonalizacyjne wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu...
strony powołują się w swoich wnioskach o stwierdzenie nieważności przedmiotowych decyzji administracyjnych, złożonych w trybie art. 156 § 1 pkt 2 (rażące naruszenie prawa...

IV SA/Wa 181/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym., W tym stanie rzeczy organ orzekający nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa przy wydaniu orzeczenia Ministra Przemysłu...
do nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. [...] w S. (dawny lwh. [...]-część) o powierzchni 751 m2 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Dodano...

IV SA/Wa 159/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Na poparcie tej tezy przywołano orzeczenie Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 21 marca 2001 r. (sygn. akt IV S.A. 2182/99...
przez aktualnych użytkowników wieczystych nieruchomości, której przejęcia dokonano w ocenie organu z rażącym naruszeniem prawa, wskazano, iż niesłuszny jest zarzut jakoby decyzja...

II SA/Wa 2385/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-13

, że decyzja taka została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. O tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim oczywistość...
naruszeniem prawa., W skardze do sądu, uzupełnionej następnie pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. S. R. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz utrzymanie w mocy decyzji...

II SA/Wa 2386/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

Starosty Powiatu W. z dnia [...] grudnia 2001 r. nie narusza rażąco prawa, różnice w interpretacji prawa nie stanowią rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1...
lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,, 5...

II SA/Wa 1510/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

, iż postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa a ponadto obraża jego godność. Minister Gospodarki i Pracy postanowieniem z dnia [...] marca 2005 r. znak...
§ 3 i art. 144 Kpa wniósł o jego uchylenie jako aktu wydanego z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż postanowienie z dnia [...] marca 2005 r...

II SA/Wa 1752/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-20

z tym przepisem, 'organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'., W skardze...
, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przepis ten wprowadza dopuszczalność uchylenia przez organ wyższego stopnia ostatecznej decyzji...

IV SA/Wa 494/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-01

, iż brak rozstrzygnięcia w tym orzeczeniu o należnym byłemu właścicielowi odszkodowaniu, nie stanowił o rażącym naruszeniu prawa, z tej przyczyny, iż przepisy ustawy...
.'- S. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, a tym samym nie było podstawy do uchylenia poprzedniej własnej decyzji z dnia [...] kwietnia 2003 r., Skarga wniesiona...

IV SA/Wa 866/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-10

[...] września 1961r. znak: [...] w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Państwa ww. przedsiębiorstwa - jako podjętych z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu...
przejścia na własność Państwa przedsiębiorstwa - w odniesieniu do omawianego przedsiębiorstwa wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa. Ustanowienie przymusowego zarządu...

IV SA/Wa 1353/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-24

. obowiązków wynikających z pełnomocnictwa oraz działaniem swoim wykraczał poza zakres umocowania. Dodała, iż rażącym naruszeniem prawa została wydana przedmiotowa decyzja...
kwestionowanej decyzji a organ dokonujący nadzoru nie jest uprawniony do czynienia samodzielnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Rażącym naruszeniem prawa jest wyłącznie...
1   Następne >   +2   6