Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

I OSK 2174/18 - Wyrok NSA z 2020-03-04

rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w przepisie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257...
wystąpienia przesłanek nieważności m.in. takich jak wydanie aktów bez podstawy prawnej oraz wystąpienie rażącego naruszenia prawa, jak również poprzez uznanie...

V SA/Wa 2179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

do stwierdzenia nieważności decyzji tj. prawa materialnego oraz przepisów postępowania poprzez:, - rażące naruszenie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 27 ust. 2...
naruszeniem prawa, przy czym nie zostało wskazane wprost, w jaki sposób w opinii Strony miałoby dojść do rażącego naruszenia prawa przy wydaniu decyzji. Organ powołując...

IV SA/Wa 445/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

z [...] lipca 2015 r. stwierdził nieważność decyzji Prezydenta z [...] lutego 2011 r. W ocenie tego Organu w niniejszej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...
[...] marca 2015 r. W ocenie Organu II. instancji przesłanka wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa nie znajdowała uzasadnienia w niniejszej sprawie. Minister...

IV SA/Wa 1651/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

. doszło do wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Nadto Spółka...
podniósł, iż decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Strona wskazuje, że skoro decyzja ta została podpisana przez osobę podlegającą wyłączeniu z mocy prawa, to de...

IV SA/Wa 1652/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

2 oraz 7 k.p.a., tj. doszło do wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa...
. Skarżący podniósł, iż decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Strona wskazuje, że skoro decyzja ta została podpisana przez osobę podlegającą wyłączeniu...

VI SA/Wa 705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

decyzji w ocenie organu stanowi rażące naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa administracyjnego, jaką jest wyrażona w art. 6 k.p.a. zasada praworządności (legalizmu...
decyzji w ocenie organu odwoławczego stanowi rażące naruszenie jednej z podstawowych zasad prawa administracyjnego zawartej w art. 6 k.p.a. tj. zasady praworządności...

I SA/Wa 1166/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, postanowienia o upaństwowieniu dwóch statków rzecznych, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skarżąca wskazała...
. Sięgając do dorobku doktryny wskazać przyjdzie, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do naruszenia przepisu, którego treść bez żadnych...

II SAB/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-30

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Ministra Gospodarki Morskiej...
w zakresie pkt 3 wniosku została załatwiona - nie ma podstaw dla uznania, że bezczynność w sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Określając termin załatwienia...

IV SA/Wa 2543/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia, czy powołane przez stronę naruszenie prawa było 'rażące' (oczywiste, jednoznaczne, widoczne...
). Jeżeli więc przepis prawa dopuszcza możliwość rozbieżnej jego interpretacji, to wybór jednej z nich nie może być oceniony jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 §...

VI SA/Wa 1794/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

wydania przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w [...] uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej nr [...] z rażącym naruszeniem prawa, K. J. '[...]' przegrał...
przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w [...] z rażącym naruszeniem prawa a interesem prawnym skarżącego., Art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., uprawnienie do żądania wznowienia...
1   Następne >   +2   4