Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SAB/Wa 342/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

się bezczynności w postępowaniu o zmianę w części decyzji Ministra Finansów z [...] stycznia 2001 r. nr [...], która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do wydania decyzji w zakreślonym terminie oraz zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

I SAB/Wa 417/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

się przewlekłości w prowadzeniu postępowania, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe dotyczące zobowiązania Ministra Finansów...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (por. postanowienia NSA: z 26 lipca 2012 r. sygn. akt II OSK 1360/12, z 18 września 2012 r. sygn. akt II OSK...

I SAB/Wa 385/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałej części; 4. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżących M.S., A.U., S.S., G.W., A.L. i S.G. solidarnie kwotę...
, że bezczynność Ministra miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. wymierzenie Ministrowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I SAB/Wa 76/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu...
prawa, co uzasadnia wniosek o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W związku z zaistniałą zwłoką pismami...

I SAB/Wa 83/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Ministra Finansów z [...] lipca 2020 r., nr [...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. zasądza...
na podstawie art. 149 § 1a ppsa sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Wa 652/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu...
wyroku wraz z aktami sprawy. Jednocześnie Sąd uznał, że Minister dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Skarżacy wskazał, że do dnia...

I SA/Wa 3210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

stwierdziła, że ww. decyzja Ministra Finansów została wydana z rażącym naruszeniem prawa w myśl art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 28 k.p.a., gdyż nie została ona skierowana...
ich prawa własności;, 4) naruszenia art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie, że decyzja z 2002 roku wydana została bez podstawy prawnej, a przy tym z rażącym...

I SA/Wa 255/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz skarżącego Skarbu...
, że prowadzenie postępowania przez Ministra po wyroku zobowiązującym go do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wziął...

I SAB/Wa 258/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] kwotę 580...
, że bezczynność lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym; oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania sądowego...

I SA/Wa 3027/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

, bowiem zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co daje podstawę do stwierdzenia jej nieważności., Na wstępie podkreślić należy, że koniecznym elementem każdego...
decyzja ta skierowana zostały do osoby nieżyjącej, która w chwili jej wydawania nie miała już przymiotu strony, co stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt...
1   Następne >   2