Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

III SA/Wa 325/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

placówce., Minister Finansów podniósł, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. Jeden z poglądów stwierdza...
. W efekcie, w przypadku naruszenia przepisu prawa budzącego wątpliwości interpretacyjne wykluczone byłoby zaistnienie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra Finansów...

III SA/Wa 168/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

wystąpiła z żądaniem stwierdzenia nieważności tej decyzji argumentując, iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazała mianowicie, iż mimo posiadanej wiedzy...
mają charakter materialny i tkwią w samej decyzji. Dodał, iż naruszenie prawa skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji tylko wtedy, gdy ma ono charakter rażący...

I FSK 390/05 - Wyrok NSA z 2006-01-04

w art. 247 par. 1 ustawy -Ordynacja podatkowa. Podstawą żądania Strony jest zarzut rażącego naruszenia prawa, a więc przesłanka określona w art. 247 par. 1 pkt 3 O.p....
stwierdzić, że do zakresu pojęcia rażącego naruszenia prawa nie można zaliczyć każdego naruszenia, lecz tylko takie, które zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista...

II GSK 831/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz A.G. (dalej jako: skarżący, skarżący kasacyjnie) zwrot kosztów...
w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie...

I FSK 285/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

w W. wydana została bez podstawy prawnej. Wskazał także, iż zarzut rażącego naruszenia prawa sprowadza się w istocie do interpretacji art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT...
Sądu Administracyjnego, że cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z przepisem prawa poprzez proste ich zestawienie ze sobą...

II FSK 243/11 - Wyrok NSA z 2012-09-14

decyzji zarzuciła:, 1) rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 14b § 5 pkt 2 w zw. z art. 14b § 3, art. 14e Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30...
czerwca 2007 r.), polegające na uchyleniu z urzędu interpretacji przedstawionej we wniosku Spółki;, 2) rażące naruszenie prawa procesowego, tj. art. 120 Ordynacji...

III SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Minister wyjaśnił też, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. zachodzi...
się również ze stanowiskiem organu nadzoru wyrażonym w zaskarżonym postanowieniu, zgodnie z którym nie jest możliwym stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w części dotyczącej daty...

III SA 2096/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-18

[...] marca 2002r.nie dopatrzyła się rażącego naruszenia prawa w decyzjach [...] Urzędu Skarbowego i odmówiła stwierdzenia ich nieważności., Od decyzji Izby Skarbowej w G...
uprawnień nadanych na mocy przepisów prawa podatkowego organom podatkowym., W tej sytuacji zarzut rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 247 § l pkt 3 ustawy...

III SA 2255/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-06

o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu do wniosku skarżący podniósł m.in. następujące zarzuty dotyczące...
jaką jest ' rażące naruszenie prawa'. Nie mogą więc wchodzić w zakres 'rażącego naruszenia prawa' przypadki naruszenia prawa spowodowane wykładnią zastosowaną przez organ...

III SA 399/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-24

podnosi, iż decyzja Izby Skarbowej w B. odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w B. sankcjonuje wydane z rażącym naruszeniem prawa...
w stosunku do niego., Rażące naruszenie prawa występuje wtedy, gdy 'treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa' (wyrok NSA z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100