Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 265/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Energii na rzecz skarżącego F. B. kwotę 100...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., W orzecznictwie sądów administracyjnych, za literaturą przedmiotu, przyjmuje...

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a tej ustawy)., Przedstawione okoliczności faktyczne i przepisy prawne uzasadniają zobowiązanie organu...
do załatwienia wniosku I. L. w terminie 14 dni (art. 149 § 1 pkt 1 ustawy)., Zdaniem Sądu stwierdzona bezczynność nie była rażąca. Dla uznania rażącego naruszenia prawa...

I SAB/Wa 1191/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 wyroku). Jednocześnie Sąd (w pkt 3 wyroku) zasądził od Ministra Energii na rzecz skarżących solidarnie kwotę 580 (pięćset...
stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Ponadto Sąd, zgodnie z art. 149 § 2...

I OSK 798/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt 4)., Wyrok został wydany...
pieniężnej w sytuacji uwzględnienia skargi i istnienia przesłanek w postaci rażącego naruszenia przez organ administracji państwowej prawa skarżących do rozpoznania sprawy...

II SAB/Wa 346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Energii na rzecz Stowarzyszenia...
z rażącym naruszeniem prawa. Organ nie pominął milczeniem tego wniosku Stowarzyszenia. Skierował do wnioskodawcy odpowiedź z dnia [...] lutego 2018 r. i choć nie o taką...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądził od Ministra Skarbu...
, zwłoka organu z uwagi na skomplikowany charakter sprawy nie może zostać zakwalifikowana jako rażące naruszenie prawa. Skomplikowany charakter przedmiotowej materii...

II SAB/Wa 369/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. wymierzenie organowi grzywny, na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a., w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a....
sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1...

II SAB/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza...
p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 sentencji., Stwierdzona zaś przez Sąd bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa z tej przyczyny, że owa bezczynność...

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

wraz z aktami sprawy; w pkt 2 stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3 zasądził od Ministra Energii...
uprawomocniło się., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., W myśl przepisu art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiódł Minister...
naruszeniem prawa; umarzył postępowanie w pozostałym zakresie i rozstrzygnął o zwrocie kosztów postępowania., W uzasadnieniu powyższego wyroku wskazano, iż Kancelarii...
1   Następne >   3