Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 2053/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

temu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., należało uznać za rażące naruszenie prawa, które w myśl postanowień art. 156 § 1 pkt 2...
administracyjnego, przez przyjęcie, że nadania skarżącej stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu...

I OSK 902/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

wskazał, że zakwestionowana decyzja nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa z uwagi na brak oczywistej i bezspornej sprzeczności pomiędzy tą decyzją...
wskazał, że wskazane przez stronę naruszenia nie mają charakteru rażącego naruszenia prawa i tym samym nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 193/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-25

[...] listopada 2001 r. Panu P. G. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 156 § 1 pkt 2 Kpa., W uzasadnieniu wskazano, że omawiany akt nadania stopnia nauczyciela...
mianowanego doszło do naruszenia prawa, lecz naruszenie to nie było rażące., Skarżący twierdził, że granica pomiędzy 'rażącym' a 'zwykłym' naruszeniem prawa jest płynna...

II SA/Wa 1416/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

. o nadaniu J. Z. stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, określonego w art. 9b ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela...
decyzji, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy...

II SA/Wa 71/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-24

[...] maja 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż w aktach administracyjnych sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu na stwierdzenie, iż skarżąca Wyższa Szkoła...
praktycznym na kierunku [...], nie jest obarczona żadną z wad, o których mowa w art. 156 § 1 k.p.a., Minister wyjaśnił, że naruszenie prawa mające znamiona rażącego...

I OSK 1377/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572), z którego wynika, że w przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać...
rektor jako organ jednoosobowy., W ocenie Sądu organ prawidłowo ocenił nieprawidłowości w działaniach Rektora jako rażące naruszenie prawa, upoważniające go do podjęcia...

II SA/Wa 698/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-09

nastąpił z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., W odpowiedzi na skargę Minister Edukacji Narodowej, powołując się na ustalony stan faktyczny...
Przepis ten stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Przepis...

II SA/Wa 2172/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

stopnia zawodowego. Stwierdził, iż w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego nie doszło do rażącego naruszenia prawa, bowiem uchybienia, na które wskazuje organ...
za rażące naruszenie prawa, które w myśl art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji., W skardze...

II SA/Wa 2071/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18

. Zaskarżonemu postanowieniu ZNP zarzucił:, 1. rażące naruszenie prawa, tj. art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a., poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, wbrew literalnemu brzmieniu...
postępowania, w świetle uprawnień tej organizacji wynikających z przepisów art. 31 § 1-3 k.p.a., należy ocenić jako rażące naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie...

I OSK 2824/12 - Wyrok NSA z 2013-02-28

, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., oznacza bowiem weryfikację, w postępowaniu odwoławczym, decyzji ostatecznej...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego z uchybieniem terminu. Stąd też w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   22