Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II SAB/Ol 30/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Dziekana...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,, - ocenę przez WSA w Olsztynie, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Dodatkowo skarżący podał, że w wydanej...

II SAB/Ol 77/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-04

się zobowiązania organu do udzielenia wnioskowanej informacji, orzeczenia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi grzywny...
, że bezczynność nie miała miejsca z rażący naruszeniem prawa oraz nieobciążanie organu kosztami postępowania. Potwierdził wpływ przedmiotowego wniosku w dniu 2 sierpnia...

II SAB/Wa 481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

. z dnia [...] kwietnia 2020 r. w zakresie punktu 3 i 4 wniosku; 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. oddala skargę...
Edukacji Narodowej dopuścił się bezczynności i bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, III. niezależnie od pkt II, na podstawie art. 149 § 2 w zw...

II SAB/Ol 123/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-23

stało się w całości bezprzedmiotowe. Nie zwalnia bowiem Sądu od dokonania oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (por. postanowienie NSA...
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie ma za zadanie umożliwić stronie ewentualne dochodzenie odszkodowania, o którym mowa...

II SAB/Ol 124/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-04

sądowoadministracyjne stało się w całości bezprzedmiotowe. Nie zwalnia bowiem Sądu od dokonania oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (por...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie ma za zadanie umożliwić stronie ewentualne dochodzenie odszkodowania...

II SAB/Kr 350/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] im. [...] w T. na rzecz skarżącej B. B. 117...
przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei § 1b tego przepisu stanowi, że sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu...

II SAB/Kr 150/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

, że jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Jeżeli natomiast sąd...
nie była prawidłowa), która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. II OSK 1602/21, rażące naruszenie prawa...

III OSK 7187/21 - Wyrok NSA z 2023-02-21

informacji publicznej; 4) stwierdza, że bezczynność Ministra Edukacji i Nauki nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 5) oddala wniosek Fundacji [...] z siedzibą...
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.), a także stwarza możliwość wymierzenia organowi grzywny lub przyznania na rzecz skarżącego sumy...

II SAB/Go 11/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-31

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od organu na rzecz skarżącego K.R. kwotę 100 zł (sto złotych...
administracyjnego z obowiązku dokonania oceny, czy stwierdzona bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). W ocenie Sądu, omówiona...

II SAB/Bk 162/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierza Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. M. K. w P. grzywnę w kwocie 100 (sto) złotych; 5. nie przyznaje od organu...
2020 r. skarżący ponowił prośbę o stwierdzenie w wyroku, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, jak również wniósł o wymierzenie organowi grzywny...
1   Następne >   3