Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 492/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

.. W złożonym wniosku P. E.-A. św. P. i św. P. w P. twierdziła, że kwestionowane orzeczenie wydano z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie bez zapewnienia jej udziału...
przedstawioną przez Parafię, to odmienna interpretacja tego przepisu dokonana przez organ wydający decyzję nie mogłaby zostać uznana za rażące naruszenie prawa...

I OSK 663/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

, że decyzja Burmistrza wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym...
postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

I OSK 950/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

prawa. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest nowym i samodzielnym postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy nastąpiło m.in. rażące naruszenie...
prawa, czy też naruszenie zwykłe. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną...

I OSK 949/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

w przepis art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., ponieważ, w świetle przytoczonego orzecznictwa, o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić w sytuacji błędnej interpretacji przepisów...
podstawowej, uznając, że została ona wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 1803/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

nawet uchybienia można było zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Podkreśliła ponadto, ze zgodnie z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie...
nie narusza. Tym bardziej nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, tj. naruszeniu wyraźnego, niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych przepisu prawa., W odpowiedzi...

I OSK 664/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

w sprawie przepis art. 156 § 1 pkt 2 kpa, ponieważ - w świetle orzecznictwa sądowego - o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić w sytuacji błędnej interpretacji...
, uznając, że decyzja ta wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). W takiej sytuacji Sąd wskazał na konieczność ustalenia...

I OSK 810/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

, naruszeniem prawa. O tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa,, decyduje przede wszystkim oczywistość jego naruszenia i zakres wpływu tego, naruszenia...
., Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że zgodnie z ugruntowaną linią, orzecznictwa przyjmuje się, iż 'rażące' naruszenie prawa zachodzi wówczas,, gdy treść decyzji pozostaje...

I OSK 660/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

brak było podstaw do stwierdzenia, że decyzja Burmistrza Miasta i Gminy C. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Żaden przepis prawa nie zabrania spółkom komunalnym...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Przepis ten wywołuje wątpliwości interpretacyjne w doktrynie i orzecznictwie sądowym, co znalazło wyraz w wyroku Sądu I instancji...

I OSK 661/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

brak było podstaw do stwierdzenia, że decyzja Burmistrza Miasta i Gminy C. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Żaden przepis prawa nie zabrania spółkom komunalnym...
z rażącym naruszeniem prawa. Przepis ten wywołuje wątpliwości interpretacyjne w doktrynie i orzecznictwie sądowym, co znalazło wyraz w wyroku Sądu I instancji...

I OSK 665/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

ze zm.). Sąd wskazał na ustalenie pojęcia rażącego naruszenia prawa, dające podstawę do stwierdzenia nieważności., O rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji...
naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą. Podkreślić należy, że w sposób rażący może zostać...
1   Następne >   +2   +5   11