Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 181/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-22

, dotyczącej przyznania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, zarzucając rażące naruszenie prawa, a Minister Infrastruktury, decyzją z dnia [...] kwietnia 2004 r. odmówił...
nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji, gdyż nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia...

I OSK 871/08 - Wyrok NSA z 2009-10-14

nieważności wskazanych decyzji z lat 1952-1953 zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister...
poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa., Uzasadniając swoje stanowisko skarżąca podniosła, że były podstawy do podważenia...

I SA/Wa 1877/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa'., 2.2. W uzasadnieniu skargi strona skarżąca przypomniała dotychczasowy przebieg postępowania. Podniosła, iż w pierwszej...
) zarzuciła, iż rażącym naruszeniem prawa jest również brak w aktach wywłaszczeniowych opinii Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, stwierdzającej niezbędność nieruchomości...

I SA/Wa 385/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

. Postępowanie wywłaszczeniowe przeprowadzono zatem z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Od powyższej decyzji wniosek o ponowne rozpoznanie...
sprawy złożył Starosta W. podnosząc zarzut, że w sprawie doszło niewątpliwie do naruszenia prawa, jednakże nie było to naruszenie rażące, które mogłoby spowodować...

I OSK 193/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

nieruchomości w drodze umowy, przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, uznawany jest za rażące naruszenie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nadto...
doszło niewątpliwie do naruszenia prawa, jednakże nie było to naruszenie rażące, które mogłoby spowodować stwierdzenie nieważności decyzji., Wniosek o ponownie rozpoznanie...

I OSK 954/07 - Wyrok NSA z 2008-06-18

jako rażące naruszenie prawa. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych stwierdzenie nieważności decyzji na tej podstawie, że została ona wydana z rażącym...
, że może być uznane za rażące naruszenie prawa. Inaczej mówiąc, nie jest wystarczające stwierdzenie, że określony przepis (przepisy) należy rozumieć inaczej, niż przyjął...

I SA/Wa 1839/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

. i wskazał, że wydanie decyzji w oparciu o błędną wycenę nie może stanowić przesłanki uzasadniającej stwierdzenie jej nieważności w związku z rażącym naruszeniem prawa...
, że po dacie wydania kwestionowanej decyzji sporządzono inne wyceny przedmiotowego gruntu na wyższe kwoty nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Minister zauważył, że operat...

I SA/Wa 1284/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-23

[...] z [...] stycznia 2004 r. i poprzedzającej ja decyzji Starosty [...] z [...] listopada 2003 r. powołując się na przesłankę wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
w oparciu o tak ustalony stan faktyczny decyzji na podstawie konkretnej normy prawa materialnego jest rażącym naruszeniem przepisów postępowania jak i prawa materialnego...

I OSK 486/08 - Wyrok NSA z 2008-10-08

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej k.p.a.) skutkujące nieprawidłowym przyjęciem, że decyzja Wojewody W. wydana została z rażącym naruszeniem prawa...
czy decyzja dotknięta jest wadą kwalifikowaną, a wobec tego stwierdzenie nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa może mieć miejsce gdy decyzja jest dotknięta taką...

IV SA/Wa 652/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

co do braku przesłanki rażącego naruszenia prawa, a także co do tego, że orzeczenie wywłaszczeniowe zostało skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie, tj. do A. L...
, że orzeczenie wywłaszczeniowe, poza wadą skierowania go do osoby nie będącej stroną postępowania, jest obarczone rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ nadzoru błędnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100