Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

VI SA/Wa 822/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-20

[...] z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa., Spornej decyzji koncesyjnej z dnia [...] kwietnia 1997 r. skarżące stowarzyszenie zarzuciło naruszenie:, - art. 22...
termin rozpoczęcia działalności stanowi - w opinii skarżącego stowarzyszenia - rażące naruszenie prawa. Strona skarżąca przytoczyła orzeczenie NSA, z którego wynika...

IV SA/Wa 710/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

[...], jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., W wyroku z 7 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Wal 199/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. decyzje Ministra...
naruszenia prawa. Reasumując rozważania prowadzone w odniesieniu do stwierdzenia nieważności danego aktu administracyjnego, w tym wydania go z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 3302/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

. decyzji Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., W wyroku z 7 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1199/11...
administracyjnego, w tym wydania go z rażącym naruszeniem prawa na gruncie kontrolowanej decyzji Ministra Środowiska, Sąd wskazał, że organ administracji publicznej...

IV SA/Wa 1199/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-07

decyzją z [...] marca 2011 r. stwierdził nieważność decyzji Wojewody, uznając iż została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego., Przedstawione...
decyzji wbrew przepisom prawa, które są interpretowane w sposób jednoznaczny i w sposób jednoznaczny nakładają prawa i obowiązki stanowi rażące naruszenie prawa w myśl art...

IV SA/Wa 585/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącej, Skarb Państwa nigdy nie był uprawniony do władania nieruchomością, która stanowi przedmiot współwłasność skarżącej...
. 1 ustawy. Decyzja Ministra została wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie skarżącej, naruszone zostało zagwarantowane w art. 64 Konstytucji...

II GSK 2957/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji, Minister nie stwierdził rażącego naruszenia prawa, które skutkowałoby stwierdzeniem nieważności decyzji...
publicznej stwierdza nieważność decyzji wydanej bez podstaw prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wyjaśnił, że decyzja, która nie zawiera powołania podstawy prawnej...

IV SA/Wa 2749/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

I instancji do wniosku, że decyzja Prezydenta Miasta P. z [...] października 2014 r., znak: [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu strona skarżąca...
z czym decyzja DRZGW w P. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 10 k.p.a.;, 4. postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją DRZGW w P. stanowi próbę...

IV SA/Wa 1471/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

z rażącym naruszeniem prawa decyzji administracyjnej, jako organ nadzoru, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, o czym strony...
rażące naruszenie prawa., Organ odwoławczy zgodził się z oceną organu I instancji odnośnie niekompletności złożonego przez skarżącą wniosku. Podał, że pismo Wójta Gminy...

IV SA/Wa 387/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

została określona w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa i dotyczy wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W odniesieniu do podstawy prawnej umorzenia...
1 pkt 7 Kpa., W odniesieniu do przesłanki rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa) Minister przypomniał, że zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym...

VI SA/Wa 2234/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

, było nieuprawnione i stanowiło rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego. Skoro bowiem, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP i zgodnie z art. 6 k.p.a. organ administracji...
, bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Organ powołał się na art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r., zgodnie z którym prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   80