Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

III OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, poprzez brak zastosowania, podczas gdy WSA w Gliwicach trafnie dostrzegł, że organ dopuścił...
, stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz odstąpienie od zasądzeni kosztów postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

I OSK 1619/19 - Wyrok NSA z 2021-07-23

r./ ( pkt II wyroku), na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a. - stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt III wyroku...
, na skutek błędnej interpretacji pojęcia 'rażące naruszenie prawa', że przewlekłe prowadzenie postępowania z wniosków skarżącej miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Ol 134/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-09

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 i § 1a p.p.s.a.). Ponadto - w myśl art. 149 § 2 p.p.s.a. - sąd, w przypadku...
§ 1a p.p.s.a. stwierdził, że zaistniała w sprawie bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa - punkt drugi sentencji wyroku. Rażące naruszenie prawa...

II SAB/Bd 93/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Marszałkowi Województwa grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych; 4. zasądza od Marszałka...
zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości oraz orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarżąca wskazała, że do dnia złożenia...

II SAB/Rz 69/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-04

o środowisku; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Marszałka Województwa [...] na rzecz skarżącego J. M. kwotę 597 zł...
, że bezczynność w prowadzonym postępowaniu nie miała miejsca bez podstawy prawnej czy też z rażącym naruszeniem prawa. Świadczy o tym fakt stałego kontaktu...

III SAB/Kr 42/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

., oraz - z dnia 3 sierpnia 2017 r. otrzymanego 21 sierpnia 2017 r., III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV...
sprawy w terminie; 4) orzeczenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 5) wymierzenia organowi grzywny...

II SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-12

, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszenie prawa,, • wymierzenie grzywny., Stowarzyszenie argumentowało, że imiona i nazwiska kandydatów stanowiły informację publiczną...
do stwierdzenia, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Marszałek Województwa nie pozostawił wniosku Skarżącej bez odpowiedzi lecz z zachowaniem...

II SAB/Bk 98/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-20

na bezczynność Sąd stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Obowiązek wydania rozstrzygnięcia w tym przedmiocie wprowadzony został ustawą z dnia 20...
stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie z dniem 17...

II SAB/Ol 165/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-04

/ zobowiązuje Marszałka Województwa do rozpoznania wniosku skarżącego z '[...]'; 2/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie przyznaje...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W orzecznictwie sądów administracyjnych akcentuje się, że rażącym naruszeniem prawa będzie stan, w którym można stwierdzić...

I OSK 587/17 - Wyrok NSA z 2019-02-15

z aktami sprawy, stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył organowi grzywnę w wysokości [...] zł...
publicznej. Jednocześnie na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a. Sąd stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, albowiem skarga na bezczynność...
1   Następne >   +2   +5   +10   18