Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SAB/Łd 60/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-10

organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku strony skarżącej z dnia 18 grudnia 2017...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu...

II OSK 397/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2008 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, powołując się m.in. na wydanie w dniu [...] czerwca...
nierozpoznanie wszystkich zarzutów odwołania wskazujących na wydanie decyzji z dnia [...] lipca 2008 r. z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Spółki należy uznać że rażąco...

II SAB/Op 98/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-02

udostępnienia informacji publicznej 1) umarza postępowanie w zakresie bezczynności, 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiot postępowania w niniejszej sprawie stanowiła bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w S...

II SAB/Łd 11/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 7 stycznia 2019 roku; 3. zasądza...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., Bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie ustalonym...

II SAB/Op 61/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-24

, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie dopuścił się bezczynności oraz że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) dalej idącą skargę oddala, 4...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Nadto...

IV SA/Wa 1115/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

. jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji, gdy stwierdzenie to organ oparł na sprzecznym z treścią art. 130 § 1 kpa ustaleniu wykonalności decyzji...
Lekarza Weterynarii w [...] z dnia [...] stycznia 2012 r., z uwagi na, wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Zasadne jest bowiem twierdzenie [...] Wojewódzkiego Lekarza...

IV SA/Wa 2656/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

, która winna być zbadana przez organ w postępowaniu nieważnościowym toczącym się z względu na przesłankę rażącego naruszenia prawa jest ustalenie, czy organ wydając...
na uwadze dwie podstawy nieważności wskazane w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., a mianowicie wydanie decyzji bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa musi rozważyć...

IV SA/Wa 2657/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

być zbadana przez organ w postępowaniu nieważnościowym toczącym się z względu na przesłankę rażącego naruszenia prawa jest ustalenie, czy organ wydając zezwolenie na wysłanie...
nieważności wskazane w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., a mianowicie wydanie decyzji bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa musi rozważyć ich wystąpienie. WSA...

II OSK 3262/14 - Wyrok NSA z 2016-10-12

decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w S. z dnia [...] stycznia 2012 r. jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji, gdy stwierdzenie to organ oparł...
[...] stycznia 2012 r. wskutek przyjęcia, iż decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, podczas gdy stwierdzenie to organ oparł na rażąco sprzecznym z prawem ustaleniu...

IV SA/Wa 887/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

na rażące naruszenie prawa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii na skutek przeprowadzonego postępowania decyzją z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] odmówił stwierdzenia...
albo osoby przez niego upoważnionej, uznał, że powyższe naruszenie nie może zostać zakwalifikowane jako rażące naruszenie prawa. Naruszenie art. 19c ust. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   19