Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Bd 105/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-01

wskazał na rażące naruszenie prawa polegające na wydaniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w C. decyzji z dnia [...]r. o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela...
stopnia nauczyciela kontraktowego do rażącego naruszenia prawa., Skarżąca podnosi także zarzut nieprzeprowadzenia żadnych dodatkowych dowodów ani czynności sugerowanych...

II SA/Wa 966/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

administracyjnymi,, - brak stwierdzenia w decyzji, że działania i przewlekłe postępowanie [...] Kuratora Oświaty było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa'. Zdaniem skarżących decyzja [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] kwietnia 2015 r. nie zawiera...

IV SA/Wr 422/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

z tym dniem uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego., Uzasadniając stanowisko zawarte w decyzji nieważnościowej Prezydent stwierdził, że rażące naruszenie prawa...
. Organ odwoławczy stwierdził więc, że doszło do rażącego naruszenia prawa ze względu na zastosowanie niewłaściwego przepisu do istniejącego stanu faktycznego., Jednocześnie...

I OSK 1827/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

nieważności decyzji może nastąpić, jeżeli była ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Uzależnia zatem możliwość stwierdzenia nieważności...
od istnienia kwalifikowanej wady decyzji, jaką jest zupełny brak podstawy prawnej do jej wydania, albo rażące naruszenie prawa przy jej wydawaniu. W ocenie Sądu w niniejszej...

II SA/Rz 402/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

wywiedziono, że kwestionowana decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Organ przytoczył treść art. 9b ust. 4 pkt 1 i ust. 1...
, iż doszło do rażącego naruszenia prawa, co z kolei nakazywało stwierdzić nieważność decyzji z 21.07.2004 r., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła J.R., zarzucając...

II SA/Ol 448/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-10-29

nauczyciela kontraktowego został wydany z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ na dzień 6 kwietnia 2000 r. nauczycielka była zatrudniona na stanowisku niezgodnie z wymogami...
ponieważ przepisy art. 156 § l pkt 2 kpa w jej przypadku nie mają zastosowania. W jej ocenie nie wystąpiły przesłanki rażącego naruszenia prawa., Kurator Oświaty utrzymał w mocy...

IV SA/Wr 93/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W takim wypadku organ jest zobowiązany wskazać w sposób wyraźny wady decyzji, które powodują jej nieważność...
, czyli nie tylko jakie konkretne przepisy zostały naruszone, ale również co zdaniem organu powoduje, że naruszenie prawa należy uznać za rażące. Konieczne jest także, by stwierdzone...

IV SA/Wr 409/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

Burmistrza polegających na ocenie kwalifikacji oraz braku rozwinięcia uzasadnienia w kwestii rażącego naruszenia prawa w zestawieniu ze stanem faktycznym., Organ II...
nauczyciela kontraktowego, z uwagi na rażące naruszenia prawa., Od powyższej decyzji strona wniosła odwołanie do D. Kuratora Oświaty, który zgodnie z art. 9b ust. 7 pkt 2 ustawy...

I OSK 312/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

wydany z rażącym naruszeniem prawa. Uzyskanie przez nauczyciela nienależnego stopnia awansu musi skutkować unieważnieniem aktu, który został wydany z rażącym naruszeniem...
wydany z rażącym naruszeniem prawa, gdyż J. A. jako osoba nieposiadająca przygotowania pedagogicznego mogła zostać zatrudniona wyłącznie jako nauczyciel stażysta...

IV SA/Wr 447/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-28

- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przez organ nieuprawniony - co kwalifikowało ją jako decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu...
nie może być uznania za rażące naruszenie prawa. Na poparcie swojego stanowiska wskazała , że w innych ośrodkach w tożsamych stanach faktycznych nie wszczyna się postępowań o stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   30