Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Wa 253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r. Nr 34, poz. 173) w związku z art 149 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
(Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., 3...

II SAB/Wa 149/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Krajowej Rady Komorniczej na rzecz T. L. kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...
się do kwestii oceny bezczynności organu pod kątem posiadania przez nią cech rażącego naruszenia prawa, to podkreślić należało, ze materia przyczyn leżących u podstaw braku...

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

doręczenia jej odpisu prawomocnego wyroku (pkt 1 sentencji)., W ocenie Sądu sama bezczynność nie miała jednak charakteru rażącego naruszenia prawa. Chociaż Izba Rady...
naruszenia prawa, III. zasądza od Rady Izby Komorniczej na rzecz skarżącego kwotę (...) zł (...) tytułem zwrotu kosztów sądowych. Nadanym drogą elektroniczną pismem z dnia...

VI SA/Wa 718/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

., W odwołaniu od powyższej uchwały komornik zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 75ga ust. 1 u.k.s.e. poprzez jego błędne zastosowanie. Zdaniem skarżącego...
, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi, stosownie...

VI SA/Wa 2622/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

., wnosząc o jej uchylenie., Zaskarżonej uchwale Skarżący zarzucił:, 1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik postępowania, tj. art. 30b u.k.s.e. polegające...
stanie faktycznym ma miejsce rażące naruszenie obowiązków aplikanta względnie czy nastąpiło rażące uchybienie jego godności., Krajowa Rada Komornicza podkreśliła...

VI SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

I instancji naruszenie prawa materialnego tj. art. 30b ust. 1 pkt 5 u.k.s.e. poprzez uznanie, iż niezaliczenie kolokwium sprawdzającego wiedzę aplikantów komorniczych...
, zarzucam jej naruszenie:, 1) przepisów prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 29 k, art. 30b 1 pkt 5, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 201 lr...

IV SA/Wa 1768/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-22

Radzie Komorniczej w [...] o wszczęcie dochodzenia w sprawie rażącego naruszenia art. 8 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz...
. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.; dalej u.k.s.e.) oraz o wszczęcie wobec Komornika Sądowego T. S. dochodzenia w sprawie rażącego naruszenia § 14 ust. 1 i § 15 Kodeksu Etyki...