Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 581/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-11

,, że przy wydawaniu zaskarżonej uchwały doszło do rażącego naruszenia prawa, skarga jest więc uzasadniona., Obie zaskarżone decyzje wydane zostały w wyniku wznowienia...
rażące naruszenie prawa, tj. naruszenie przepisu prawnego - art. 145 § 1 k.p.a. - którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych stanowi, że wznowienie dotyczy...

VI SA/Wa 755/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-02

sprawy oraz uchylenie w całości w/w decyzji KPWiG i umorzenie postępowania administracyjnego, zarzucając organowi, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] maja 2002 r., jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 2073/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

., Rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
postanowienia z dnia [...] sierpnia 2004r. z naruszeniem przepisów prawa. Nie kwestionuje przede wszystkim skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Komisji...

VI SA/Wa 1563/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-12

o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Zaskarżonej decyzji zarzucił rażące naruszenie prawa, które miało...
[...] kwietnia 2004 r. nakładającą na P. S.A. karę pieniężną w wysokości 400.000 złotych za naruszenie przepisów prawa, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu oraz naruszenie...

VI SA/Wa 1443/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-24

naruszenie prawa spowodowane wadliwą oceną, iż udział w postępowaniu o dopuszczenie akcji do publicznego obrotu nie mieści się w celach statutowych Z. i nie jest w interesie...
do usunięcia naruszenia prawa., Z. pismem z dnia [...] kwietnia 2005r. wezwał Komisję do usunięcia naruszenia prawa powtarzając argumentację merytoryczną z wniosku. Podniósł...

VI SA/Wa 1165/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-30

postępowania administracyjnego, zarzucając organowi, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego, tzn. przepisu art. 148 w zw. z art. 147 i art...
naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 148 w zw. z art. 147 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - poprzez błędną wykładnię...

VI SA/Wa 1040/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-13

we wniosku., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy S. zarzuciło rażące naruszenie prawa w szczególności art. 31 § 1 k.p.a. i wniosło o uwzględnienie żądań zawartych w piśmie...
funduszy inwestycyjnych i ich jednostek uczestnictwa oraz zgodność tej wyceny z obowiązującymi aktami prawa ma, zdaniem S., fundamentalne znaczenie dla długoterminowych...

II GSK 269/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co skutkuje, stosownie do art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., stwierdzeniem jej nieważności., Odnosząc...
) oraz Uchwały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r., postanowiła (§ 1) za istotne naruszenie przepisów prawa, nieprzestrzeganie...

GSK 31/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

, zarzuciła mu rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię wskutek przyjęcia, że art. 148 pkt 1 w związku z art. 147 ustawy z 21 sierpnia 1997 r...
do naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 148 pkt 1 w związku z art. 147 ustawy z 31 sierpnia 1997 r. i art. 364 § 2 k.s.h. W tej sytuacji Naczelny Sąd...

GSK 30/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.s.a., zarzuciła mu rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię wskutek przyjęcia, że art...
uwzględniła rozmiar stwierdzonych naruszeń obowiązków określonych w przepisach prawa, wykorzystując zebrane i ocenione dowody., Sąd nie dostrzegł możliwości wzruszenia...
1   Następne >   2