Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 1022/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

odwołanie. Druga decyzja została zatem, zdaniem Sądu wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art.156 § 1 pkt 2 k.p.a. Organ odwoławczy nie dostrzegł tej kwalifikowanej...
Utrzymanie natomiast w mocy przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, oznacza, że organ II instancji również dopuścił się rażącego...

IV SA/Po 201/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-28

lub z rażący naruszeniem prawa i zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W obszernym uzasadnieniu wniosku wskazał, iż decyzja narusza przepisy kpa i ustawy...
. jedynie przez z-cę przewodniczącego i sekretarza, w ocenie organu okoliczność ta nie stanowi rażącego naruszenia prawa, bowiem kwestionowana decyzja jest decyzją całej...

III SA/Łd 50/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-13

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ administracji stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
., Należy zaznaczyć, iż rażące naruszenie prawa dotyczy sytuacji, gdy występuje oczywista sprzeczność treści decyzji z treścią przepisu prawnego. Musi zatem występować...

III SA/Łd 996/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

oświadczenie doktoranta, że nie ukończył wcześniej studiów. Decyzja przyznająca doktorantowi prawo do stypendium została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podstawowym źródłem...
zarzucił:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że zaszło prawdopodobieństwo dotknięcia wadą rażącego naruszenia prawa;, 2. naruszenie przepisów...

II SAB/Po 166/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w [...] na rzecz skarżącej kwotę [...]zł ([...] złotych...
w [...], domagając się zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, stwierdzenia że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenia kosztów postępowania...

III SA/Łd 536/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-28

, z rażącym naruszeniem prawa, przy zaistnieniu przesłanki wskazanej w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U....
stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa...

III SA/Łd 275/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-24

1 pkt 1 k.p.a. oraz wydanie decyzji zmieniającej wcześniejszą decyzję ostateczną bez podstawy prawnej, ewentualnie z rażącym naruszeniem prawa poprzez nieuzyskanie...
tego przepisu nieważności decyzji z [...] z uwagi na rzekome rażące naruszenie prawa, w sytuacji gdy decyzja z [...] została wydana zgodnie z prawem, a zatem tym bardziej...

II SA/Po 561/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na rzecz skarżącego kwotę [...] (słownie...
. stanowi działanie wyczerpujące znamiona rażącego naruszenia prawa. Odmowa zweryfikowania prawidłowo przeprowadzonego egzaminu maturalnego podważa zasadność sądowej...

IV SA/Po 1044/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-04

przyznania stypendium socjalnego dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014 z powodu rażącego naruszenia prawa i orzekając co do istoty sprawy przyznała skarżącemu...
działając w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270; dalej: p.p.s.a.) uchyliła...

IV SA/Po 802/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-18

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2012r. sygn. akt IV SA/Po 243/12; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
potwierdzający również bezczynność i przewlekłość postępowania, z których to środków skarżący nie skorzystał. Sąd nie orzekł o rażącym naruszeniu prawa przez organ, a to z uwagi...
1   Następne >   +2   4