Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 431/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

pieniężną w wysokości 300.000zł z tytułu rażącego naruszenia prawa. Do jej wydania doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniach od [...] lutego 2005r...
Bieżącego NFI publikującego dane o nowych członkach Rady Nadzorczej NFI. Naruszenie zakazu łączenia funkcji organ uznał za rażące naruszenie prawa i kierując...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

na treść Raportu Bieżącego NFI publikującego dane o nowych członkach Rady Nadzorczej NFI P. Naruszenie zakazu łączenia funkcji organ uznał za rażące naruszenie prawa...
karą i jej wysokości. Pojęcie rażącego naruszenia prawa jest zdefiniowane w doktrynie i orzecznictwie, i nie budzi wątpliwości, że naruszenie wprost jasno sformułowanego...

II SA 3527/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-27

jako prowadzenie działalności z rażącym naruszeniem prawa uwzględnił oczywisty charakter tego naruszenia, jak również jego rozmiar ilościowy. Organ uznał, iż rażące naruszenie...
skarżącej stwierdzone w toku kontroli przypadki naruszenia przepisów prawa nie mogą w związku tym zostać zakwalifikowane jako rażące nieprawidłowości, których wystąpienie...

II GSK 35/07 - Wyrok NSA z 2007-06-14

lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu członków funduszu organ nadzoru może nałożyć na towarzystwo depozytariusza...
rozważań jest jeszcze i to, że w omawianym art. 204 ust.9 ustawy o oiffe kwalifikowana postać nieprawidłowości może polegać bądź na rażącym naruszeniu prawa bądź na rażącym...

II GSK 173/07 - Wyrok NSA z 2007-09-07

na obydwu ustawowych podstawach. Zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie przepisów...
Konstytucji RP, nawet w przypadku kolizji z ustawami prawa polskiego., Strona skarżąca zarzuciła ponadto zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie przepisów postępowania...

VI SA/Wa 432/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa, a ukaraniem oraz błędne przyjęcie, że przepis ten pozwala na uznanie administracyjne w kwestii wysokości kary w przedziale...
jest stanowisko organu, że treść naruszonego przepisu prawa przesądza o 'rażącym charakterze' naruszenia. W sprawie niniejszej działania J. B. nie zagroziły bezpieczeństwu środków...

VI SA/Wa 1769/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

rażącego naruszenia prawa i została oparta w oparciu o kryteria obiektywne takie jak: czas trwania nieprawidłowości, rozmiar naruszenia prawa oraz funkcję, jaką pełnią...
ustawy o działalności ubezpieczeniowej,, c/ wydanie zaskarżonej decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na domniemaniu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy...

VI SA/Wa 1780/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

, jest adekwatna do stwierdzonego rażącego naruszenia prawa i została oparta w oparciu o kryteria obiektywne takie jak: czas trwania nieprawidłowości, rozmiar naruszenia prawa...
z naruszeniem przepisów art. 27 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,, c/ wydanie zaskarżonej decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na domniemaniu...

VI SA/Wa 2091/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-19

kasacyjną od w/w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2002r. zarzucając rażące naruszenie prawa materialnego i podając jako podstawę skargi kasacyjnej...
i jest jednocześnie pozbawieniem tego podmiotu możliwości bronienia swych praw przed sądem, co stanowi naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 1735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej., 2. wydanie zaskarżonej decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na domniemaniu przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy...
roku o wyrażenie zgody na powołanie G. B. na członka zarządu skarżącego., Zaskarżonej decyzji zarzuciło:, I. naruszenie prawa materialnego przez:, 1. błędną wykładnię...
1   Następne >   3