Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

I OSK 2808/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

wyroku wraz z aktami administracyjnymi, stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie...
, że bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II GSK 1738/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1 wyroku), umorzył postępowanie sądowe w pozostałym zakresie (pkt 2 wyroku) oraz zasądził...
, że dokonana została z rażącym naruszeniem prawa i obszernie uzasadnili bezpodstawność żądania przez organu wskazania w planie działalności wnioskodawcy źródeł finansowania środków...

VI SAB/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz skarżących S. S.A. w P. z siedzibą w P. oraz L. T. kwotę 357 (trzysta...
z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Komisji Nadzoru Finansowego grzywnę w wysokości 20.000 złotych., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 9 lipca 2014...

VI SAB/Wa 20/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. odrzuca skargę na bezczynność; 4. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz P. Sp. j. z siedzibą w P., G. Sp...
, domagając się stwierdzenia, że bezczynność tego organu, jak i przewlekłość prowadzonego postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i o zasądzenie kosztów postępowania...

II GSK 832/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

. nr [...], w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu akt organowi, stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Komisji Nadzoru...
się czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz czy zasadne jest orzeczenia grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II GSK 4472/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

przewlekłość prowadzonego postępowania. W pkt 3 wskazał, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Komisji Nadzoru Finansowego...
przed Komisją Nadzoru Finansowego. Domagano się stwierdzenia, że bezczynność tego organu, jak i przewlekłość prowadzonego postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 1619/18 - Wyrok NSA z 2018-11-29

Finansowego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a także zobowiązał Komisję Nadzoru Finansowego do wydania decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia...
przedmiotowej sprawy w postępowaniu odwoławczym nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że organ informował skarżącą...

I OSK 2751/16 - Wyrok NSA z 2017-06-23

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wnosząc o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, - art. 149 § 1a p.p.s.a. poprzez uznanie, że bezczynność miała cechy rażącego naruszenia prawa,, - art...

II GSK 3414/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

w sprawie bezczynności Komisji Nadzoru Finansowego; 2/ stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
go z listy doradców inwestycyjnych. Zdaniem wnioskodawcy powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek doręczono organowi w dniu 20 czerwca 2016 r., Z uwagi...

VI SAB/Wa 24/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

wyznaczenia terminu do wydania aktu, 2.stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3.zasądza od Komisji Nadzoru...
, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku, gdyby sąd nie podzielił oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, spółka wniosła o stwierdzenie, że organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   32