Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

III SAB/Gl 238/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-09

z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie zaś do art. 149 § 1b P.p.s.a. sąd może też orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, a na podstawie art. 149 § 2...
do wypowiedzenia się w kwestii dotyczącej tego, czy bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wypowiedź w tym zakresie wymaga uwzględnienia okoliczności...

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

i gwarancje procesowe obywatela i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa., Kontrolowane przez Sąd postępowanie toczyło się w trybie wznowieniowym i dotyczyło...
z nich będzie skutkować pojawieniem się nowej sprawy. Jej rozpoznanie i załatwienie przez organ II instancji stanowiłoby rażące naruszenie prawa (zob. G. Łaszczyca, Komentarz do Kodeksu...

III SAB/Gl 165/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

. w przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Prezesa Okręgowej Rady...
p.p.s.a. stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w myśl art. 149 § 2...

IV SA/Wr 698/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

z naruszeniem obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady dwuinstancyjności, co godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe obywatela i musi być ocenione jako rażące...
z naruszeniem prawa. Termin ten nie może być przywrócony, gdyż nie jest on terminem, do zachowania którego obowiązana jest strona, lecz jego adresatem jest organ...

III SAB/Gl 101/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatawienia...
z rażącym naruszeniem prawa., Celem skargi na bezczynność organu administracji jest zwalczanie braku działania (zwłoki) w załatwianiu sprawy administracyjnej. W literaturze...

II SAB/Wa 173/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

sprawie nie sposób stwierdzić, aby organ dopuścił się przewlekłego prowadzenie postępowania, a tym bardziej, że miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić, gdy zwłoka w załatwieniu sprawy jest znaczna i jest efektem działań (zaniechań...

II SA/Wa 2241/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

od jej treści, poprzez stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia w związku z wydaniem go z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
nieważności określoną w przepisie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. zaskarżone orzeczenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ wydał je organ drugiej instancji...

II SAB/Wa 162/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

prawa materialnego., W motywach skargi skarżący podniósł w szczególności, że w niniejszej sprawie miało miejsce rażące naruszenie art. 35 § 1-3 i art. 36 § 1-2 k.p.a....
2015 r. do dnia [...] lipca 2016 r. Postępowanie komisyjne trwa już trzeci rok, co jest wystarczającym dowodem na stwierdzenie rażącego naruszenia prawa., Nadto skarżący...

II SAB/Wa 390/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

prawa i zasądzenia kosztów postępowania, podkreślił, że wezwał pisemnie organ do usunięcia naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Komisja Lekarska MSW...
przez Komisję orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w B. Nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., stwierdzenia że bezczynność/przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem...

II SA/Wa 1144/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

od jej treści, poprzez stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia w związku z wydaniem go z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....
pkt 2 K.p.a., tj. zaskarżone orzeczenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ wydał je organ drugiej instancji mimo braku prawidłowo wniesionego odwołania...
1   Następne >   +2   +5   7