Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

[...] maja 2006 r. nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 98 ust. 1 w związku z art. 99 pkt 2 i art. 92 ustawy o Straży Granicznej oraz § 2 ust. 2...
także, że zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem, rażące naruszenie prawa występuje w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez zbędnych wątpliwości...

II OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

uzgodnienia z rażącym naruszenie prawa. Jeśli przesłankę tę odnosi się do naruszenia przepisu prawa czy to materialnego czy formalnego nie jest wystarczające wykazanie...
przez organ, że przepis prawa został naruszony. Przepis dopuszcza bowiem unieważnienie uzgodnienia tylko wówczas gdy naruszenie jest rażące, a zatem nie chodzi o zwykłe...

II SA/Wa 195/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

kpa wadą rażącego naruszenia prawa, która skutkuje stwierdzeniem jej nieważności., Od powyższej decyzji M. K. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i wskazał...
stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, zaś w myśl art. 157 § 1 Kpa właściwy do stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

uiszczenie opłaty, a nie wypełnienie wszelkich wymogów formalnych zapisanych w ustawie. Zdaniem strony skarżącej, naruszenie przez organ prawa jest rażące, albowiem...
, nie może być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji...

I OSK 1211/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

. 139 K.p.a. i uchylił w całości zaskarżony rozkaz personalny, stwierdzając, że został on wydany z rażącym naruszeniem prawa, gdyż przyznane świadczenie zostało ustalone...
Granicznej nie przywołał w rozstrzygnięciu kwestii naruszenia przez decyzję organu pierwszej instancji interesu społecznego, a powołał się na rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 86/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego we współwłasności; art. 156 § 1 pkt 2 kpa, poprzez przyjęcie, że zachodzi rażące naruszenie prawa, gdyż treść decyzji...
w przedmiotowej decyzji rażącego naruszenia prawa. Materia objęta sformułowaniem 'rażące naruszenie prawa' była już wielokrotnie przedmiotem interpretacji zarówno doktryny...

II SAB/Bk 160/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-04

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierza organowi grzywny; 5. zasądza...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a nadto zobowiązał Komendanta P. Oddziału Straży Granicznej do rozpatrzenia wniosku Skarżącego w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania...

II SA/Wa 2/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-13

przez decyzję organu pierwszej instancji interesu społecznego. Organ natomiast powołał się na rażące naruszenie prawa bowiem świadczenia z art. 46 ust. 4 ustawy o Straży...
skarżącego ze służby. Organ odwołał się tu więc do pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' określonego w treści art. 156 § 1 pkt 2 kpa., W tym miejscu wskazać należy, że z rażącym...

I OSK 2279/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Zdaniem organu, decyzje objęte kontrolą nadzorczą nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Komendant...
, o tyle w postępowaniu nieważnościowym ocena zastosowania tego przepisu, przy posłużeniu się wykładnią językową, nie może być poczytywana za rażące naruszenie prawa. Skoro...

II GSK 1457/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

, polegające na naruszeniu prawa materialnego, mające charakter rażący, co byłoby podstawą do uchylenia prawomocnej decyzji, z uwagi na jej kwalifikowaną wadliwość...
., W ocenie organu, w przedmiotowej sprawie nie zachodzą podstawy wskazane w art. 156 § 1 kpa polegające na naruszeniu prawa materialnego, mające charakter rażący...
1   Następne >   +2   +5   +10   26