Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 865/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

, że nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ wskazał, że decyzja ta była oparta na wykładni prawa funkcjonującej w okresie wydania decyzji...
. Organ podkreślił, że w przypadku rażącego naruszenia prawa nie chodzi o spór o wykładnię prawa, lecz o działanie wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w prawie...

II SA/Wa 107/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-12

składek na ubezpieczenie społeczne, zaś w jego ocenie wskazana decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie doszło do rażącego naruszenia prawa...
. Powyższe oznacza, że cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...

II OSK 524/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

na jej posiadanie do celów kolekcjonerskich stanowiło rażące naruszenie prawa. W ocenie organu, przy stosowaniu wykładni prawa, danie prymatu temu przepisowi szczególnemu...
jest prawidłowa i zgodna z ratio legis ustawodawcy., W ocenie B. W. decyzja Komendanta Wojewódzkiego nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa. Cechą rażącego naruszenia...

VI SA/Wa 2532/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, a ponadto jest dotknięte wadą rażącego naruszenia prawa., Po przeprowadzeniu żądanego przez stronę postępowania nadzwyczajnego. Komendant Główny Policji postanowieniem z dnia...
kpa, w tym wskazywanych przez stronę, dot. niewłaściwości organu oraz rażącego naruszenia prawa., Komendant Główny Policji wskazał w uzasadnieniu, że przepisy ustawy z dnia...

II SA/Wa 220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

, tj. 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio...
ma charakter trwały; 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Dalej wskazano, że rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 1322/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

- została wydana z rażącym naruszeniem prawa,, - stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej (taką jest ta, z 2012 r.) stanowi odstępstwo od - wyrażonej w art...
praworządności,, - o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim jego oczywistość i zakres wpływu naruszenia na sposób załatwienia sprawy...

I OSK 2721/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

, ani nie ustalił, czy uprawa roli wymagała dodatkowych osób. Rażącego naruszenia prawa upatrywał więc organ nadzoru w uchybieniach procesowych. Od powyższej decyzji ostatecznej...
prawa procesowego, w tym art.156 § 1 pkt 2 K.p.a. W jego ocenie konkluzja o rażącym naruszeniu prawa decyzją dotychczasową jest chybiona., W odpowiedzi na skargę Komendant...

I OSK 122/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

K.p.a., stwierdził z urzędu nieważność powyższego rozkazu personalnego z uwagi na mnogość uchybień proceduralnych, które zakwalifikował jako rażące naruszenie prawa...
rozkaz personalny. W jego uzasadnieniu wyjaśnił pojęcie rażącego naruszenia prawa i wskazał na przepisy prawa materialnego, jakie miały zastosowanie przy wydawaniu...

I OSK 373/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

z powołanych przepisów, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w myśl art...
. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., wskazuje, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 1464/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

przedmiotowych decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa wobec błędnej interpretacji przepisów prawa oraz brakiem dostatecznego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Wniósł...
nie może stanowić podstawy stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa zarzut odmiennej, błędnej interpretacji przepisu. Ponadto organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100