Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

III OSK 429/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

k.p.a. wymaga natomiast wykazania, że decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie...
. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt.2 k.p.a., poprzez błędną wykładnię pojęcia rażącego naruszenia prawa, stanowiącego jedną z przesłanek z warunkujących...

I OSK 2980/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Pożarnej w [...] do wydania aktu; stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzył organowi grzywnę w wysokości 300 zł., W uzasadnieniu...
postępowania administracyjnego ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 2. zobowiązanie organu do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,, 3. zobowiązanie organu...

II SA/Wa 1759/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

ogrzewania,, - wobec wniesienia przez strażaka odwołania organ II. instancji jest obowiązany ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę,, - rażące naruszenie prawa należy...
decyzji żadnego wyjaśnienia, dlaczego dodatek przyznano na wskazany tam okres,, - przedstawione okoliczności sprawy pozwalają ocenić to, jako rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 2244/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-28

mieszkalnego (tymczasowej kwatery) przy ul. P. w L. G.B., z powodu rażącego naruszenia prawa., Jako podstawę rozstrzygnięcia organ podał art. 156 § 1 pkt 2, art. 157 i art. 158 §...
mieszkalnego G.B. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż lokal przydzielono osobie cywilnej, która nie miała podstaw prawnych do otrzymania tego lokalu. Okoliczność...

II SA/Wa 666/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

Państwowej Straży Pożarnej w [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
sprawę organ II instancji wskazał, że w sprawie występują dwa zagadnienia prawne, mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia : rażące naruszenie prawa o jakim mowa w art...

VII SA/Wa 871/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

stanowi rażące naruszenie prawa., W okresie poprzedzającym wydanie zaskarżonego postanowienia przeprowadzono szereg czynności w związku z planami przebudowy kotłowni...
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), ze względu na błędne uznanie, iż inne rozwiązanie niż przewidziane w [...] dokonane zostało z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wr 271/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-11-23

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do załatwienia wniosku Skarżącego z dnia 7 maja 2023 r.; III. oddala dalej...
o stwierdzenie bezczynności organu, stwierdzenie, że miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa, na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Go 14/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-05-31

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. w pozostałym zakresie oddala skargę, IV. zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży...
publicznej., Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o:, 1) stwierdzenie bezczynności organu,, 2) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3...

II SA/Wa 661/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w myśl art. 157 § 1 kpa, właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 kpa jest organ...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 cyt. art.), dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (pkt 3 cyt. art...

II SA/Wa 100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-14

2012 r. z powodu rażącego naruszenia prawa. Pismo adresowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane zostało według kompetencji do [...] Komendanta...
rażącego naruszenia prawa., W ocenie organu bezsporne jest, że zainteresowany strażak spełniał warunek określony w art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   55