Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SAB/Go 49/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

. stwierdza, iż Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Komendanta Oddziału...
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądzenie kosztów postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi...

II SAB/Wa 103/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

naruszeniem prawa., Pismem z dnia 01 lutego 2013 r. [...] P. K., reprezentowany przez pełnomocnika - adw. M. L., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu...

II SA/Wa 1685/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

przesłanek stwierdzenia rażącego naruszenia prawa bądź naruszenia interesu społecznego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte...
. Zarzuciła ona Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej:, I. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy:, tj. naruszenie przepisów art. 33 Konstytucji...

II SA/Wa 1823/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

z powodu rażącego naruszenia prawa., W ocenie Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie organ dokonał prawidłowej wykładni powołanych wyżej przepisów ustawy o broni...
mm do 7,62 mm z powodu rażącego naruszenia art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa). Dlatego orzeczenie to nie może nieć żadnego...

I OSK 275/08 - Wyrok NSA z 2009-02-03

jego utrzymania i nauki. Obowiązek ten powstaje z mocy prawa w momencie zwolnienia żołnierza zawodowego ze służby i nie zależy od uznania organu, a decyzją ustala się wyłącznie...
. T. na WAT, w sposób rażący naruszył przepisy poprzez niezastosowanie ogólnych zasad kpa i przez to nie wyjaśnił stanu faktycznego dotyczącego wysokości poszczególnych...

II SA/Wa 485/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sądu Administracyjnego w Warszawie W. S. domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji zarzucając naruszenie prawa materialnego...
skarżącego, wieloletniego myśliwego i żołnierza, którego skutkiem jest nielegalne posiadanie amunicji wojskowej, a zatem naruszenie norm prawa związanych bezpośrednio...

II OSK 377/10 - Wyrok NSA z 2011-03-01

i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. art.18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999r...
i żołnierza, którego skutkiem jest nielegalne posiadanie amunicji wojskowej, a zatem naruszenie norm prawa związanych bezpośrednio z zasadami dotyczącymi posiadania broni...

II OSK 1654/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

te są wyznaczone każdorazowo wskazanymi w skardze kasacyjnej podstawami, którymi - zgodnie z art. 174 p.p.s.a. - może być: 1) naruszenie prawa materialnego przez błędną...
, może być to jedynie podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 2 u.b.a., W tym stanie rzeczy zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 10 ust...

II SA/Ol 1143/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

naruszenie przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy., W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny...
terminu do złożenia wniosku;, - rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego,, w szczególności art. 147 k.p.a. poprzez niepodjęcie przez organy postępowania...