Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Łd 1310/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-19

nieważności decyzji z dnia [...] stosownie do art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa wobec nieuwzględnienia orzeczenia Trybunału...
rażące naruszenie prawa, gdyż organ nie uwzględnił orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009r., w sprawie sygn. akt K 49/07. Przy czym przepis art. 2 pkt 2...

II SA/Bk 760/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-26

stwierdził nieważność własnej decyzji z dnia [...] lipca 1993 r. o potwierdzeniu uprawnień kombatanckich, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 21 ust. 2 pkt 4...
została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Owo rażące naruszenie prawa polegało na potwierdzeniu skarżącemu uprawnień kombatanckich...

IV SA/Wa 3282/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

schronienia osobom narodowości [...]., 2. We w/w wniosku podniesiono, iż decyzje Szefa Urzędu z 2014 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem następujących przepisów prawa...
. 154 § 1 k.p.a. decyzji z dnia [...] czerwca 2001 r. i przyjęcie z rażącym naruszeniem prawa, że uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17...

VIII SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

, utrzymanej w mocy decyzją z [...] lipca 2000 roku jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Organ wskazał, że instytucja nieważności decyzji służy do wyeliminowania z obrotu...
. Powodem stwierdzenia nieważności decyzji określonym w art. 156 § 1 pkt 2 kpa jest ujawnienie rażącego naruszenia prawa. Musi zostać wykazane naruszenie prawa...

II OSK 2066/09 - Wyrok NSA z 2011-01-11

się jedynie do poszukiwania uchybień i wadliwości, tak proceduralnych, jak i dotyczących prawa materialnego., Rażące naruszenie prawa, na które w ponownym wniosku o rozpatrzenie sprawy powoływało...
podstawie prawnej (przy jej wydaniu nie doszło do rażącego naruszenia prawa), nadaje się do wykonania, a jej wykonalność nie powoduje czynu zagrożonego karą, nie zawiera...

II SA/Lu 531/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-10

organu o wydaniu decyzji z dnia [...]2002r. z rażącym naruszeniem prawa., W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego powszechnie przyjmuje...
się , że rażące naruszenie prawa to takie naruszenie, które z uwagi na wywołane skutki jest jednoznaczne w znaczeniu wadliwości rozstrzygnięcia oraz tylko takie naruszenie...

II SA/Lu 941/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-02

ze zmianami), wydana została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., który stanowi, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność...
decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W doktrynie i orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jako rażące naruszenie...

V SA/Wa 939/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

się do Kierownika Urzędu o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący podniósł, że do 9 pułku KBW został...
decyzji organ stwierdził w szczególności, że za rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 §1 pkt 2 k.p.a., nie może być uznana rozbieżna ocena dowodów dokonana...

IV SA/Wa 2553/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

z dnia [...] września 1993 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa i decyzją z dnia [...] października 2014 r. stwierdził jej nieważność., Po rozpatrzeniu wniosku...
się na treść art. 156 § 1 pkt 2 kpa wskazując na cechy rażącego naruszenia prawa. Podniósł, że w przedmiotowej sprawie, w wyniku prowadzonego postępowania ustalono, że do stanu...

II OSK 945/07 - Wyrok NSA z 2008-08-21

[...] jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (k. 191 akt administracyjnych)., Decyzją z dnia [...] Nr [...], Kierownik Urzędu stwierdził nieważność decyzji z dnia...
[...] z uzasadnieniem, iż w sprawie doszło do wydania aktu administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa tj. wydania decyzji na podstawie nieobowiązującego stanu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   47