Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszenia prawa procesowego., Dyrektor Izby Skarbowej w B...
z rażącym naruszeniem prawa., Nie zgadzając się z w/w rozstrzygnięciem, skarżąca Spółka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi naruszenie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy...

I SA/Kr 1421/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-19

. podniósł w Swoim wniosku, że Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie z rażącym naruszeniem prawa, a w tym w szczególności z rażącym naruszeniem przepisów art. 7...
, co nie spełnia przesłanki przewidzianej w art. 247 § 1 pkt 3 ustawy tj. rażącego naruszenia prawa. Naruszenie prawa tylko wtedy powoduje nieważność aktu administracyjnego...

II SA/Bk 194/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-16

nieważności decyzji ostatecznej NPUCS nr 318000-COC3.48.1325.2021.NW uznając, że nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., DIAS przedstawił stan faktyczny...
' oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów publikowane na platformie https://puesc.gov.pl, mając na uwadze definicję rażącego naruszenia prawa nie sposób zdaniem organu...

II SA/Bk 793/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-06

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. nr [...] uznając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., W dniu...
, która nie może stanowić źródła prawa, w świetle art. 87 ust. 1 i 2 konstytucji RP, a zatem naruszenie to ma charakter rażący., Ponadto pełnomocnik podniósł zarzut rażącego naruszenia art...

I SA/Bk 585/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej powoływana...
jako o.p.)., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca Spółka wskazała, że organ I instancji błędnie przyjął, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa...

I SA/Bk 584/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej powoływana...
jako o.p.)., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca Spółka wskazała, że organ I instancji błędnie przyjął, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa...

I SA/Bk 582/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

, w sprawie nie wystąpiła przesłanka wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa polegające na braku skutecznego doręczenia Spółce decyzji z dnia [...] lipca 2013 r. Dodatkowo skarżąca Spółka...

II SA/Bk 21/24 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-02-21

na przesłankę, wynikającą z 247 § 1 pkt 3 o.p., tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na § 1 pkt 1 oraz § 3 rozporządzenia wskazała, że objęcie...
w Białymstoku z dnia 6 marca 2023 r., znak: 318000.COC3.48.343.2022.MZ została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj.: naruszeniem art. 10a ust. 1 ustawy SENT oraz § 2 ust. 1 pkt...

I SA/Bk 360/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-11-29

zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2018 r., w związku z ich wydaniem z rażącym naruszeniem prawa (postanowieniem z 8 maja...
korzystnych dla strony, wydanie decyzji naruszającej ocenę prawną wyrażoną w wyroku NSA, wydanie decyzji w II instancji bez odwołania strony. Zatem rażące naruszenie prawa...

I SA/Kr 355/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-25

roku stwierdziła nieważność powyższych decyzji z uwagi na ich wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie uzasadniono powołując się na uchwałę 7 Sędziów NSA z dnia 22...
o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa ani też nie zaistniała inna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100