Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszenia prawa procesowego., Dyrektor Izby Skarbowej w B...
z rażącym naruszeniem prawa., Nie zgadzając się z w/w rozstrzygnięciem, skarżąca Spółka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi naruszenie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy...

I SA/Kr 1421/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-19

. podniósł w Swoim wniosku, że Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie z rażącym naruszeniem prawa, a w tym w szczególności z rażącym naruszeniem przepisów art. 7...
, co nie spełnia przesłanki przewidzianej w art. 247 § 1 pkt 3 ustawy tj. rażącego naruszenia prawa. Naruszenie prawa tylko wtedy powoduje nieważność aktu administracyjnego...

II SA/Bk 793/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-06

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. nr [...] uznając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., W dniu...
, która nie może stanowić źródła prawa, w świetle art. 87 ust. 1 i 2 konstytucji RP, a zatem naruszenie to ma charakter rażący., Ponadto pełnomocnik podniósł zarzut rażącego naruszenia art...

I SA/Bk 585/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej powoływana...
jako o.p.)., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca Spółka wskazała, że organ I instancji błędnie przyjął, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa...

I SA/Bk 584/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej powoływana...
jako o.p.)., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca Spółka wskazała, że organ I instancji błędnie przyjął, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa...

I SA/Bk 582/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

, w sprawie nie wystąpiła przesłanka wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, wynikająca z przepisu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...
, że w sprawie nie miało miejsca rażące naruszenie prawa polegające na braku skutecznego doręczenia Spółce decyzji z dnia [...] lipca 2013 r. Dodatkowo skarżąca Spółka...

I SA/Kr 355/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-25

roku stwierdziła nieważność powyższych decyzji z uwagi na ich wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Rozstrzygnięcie uzasadniono powołując się na uchwałę 7 Sędziów NSA z dnia 22...
o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa ani też nie zaistniała inna...

FSK 1371/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Postawienie zarzutu rażącego naruszenia prawa musi być związane z konkretnym przepisem, którego treść nie budzi wątpliwości, a interpretacja w zasadzie nie wymaga...
r. Zarzucił on decyzji Urzędu Skarbowego rażące naruszenie prawa materialnego. Izba Skarbowa w L. decyzją z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wydaną w postępowaniu odwoławczym...

I SA/Kr 265/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-12

, z rażącym naruszeniem prawa / art. 247 par.1 pkt. 2 i 3 Ordynacji podatkowej /., Wydając powyższą decyzję organ podatkowy stwierdził , że podatnicy odliczyli od dochodu...
do ulgi jest wydana z rażącym naruszeniem materialnego i procesowego prawa podatkowego i ulga ta przysługuje., Wyrok ten przesądza zdaniem podatnika , że decyzja...

I SA/Kr 25/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-12-06

. Nr [...] i Nr [...], wobec wydania zaskarżonych decyzji - zdaniem Strony - z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności:, 1. Art. 127 w związku z art. 122, 210 § l pkt 6 i 235 ustawy...
2002r. w kwocie, W uzasadnieniu decyzji wskazano, że stwierdzenie nieważności decyzji ze względu na 'rażące naruszenie prawa', czyli na podstawie art. 247 § l pkt 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100