Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GSK 465/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

w Warszawie oddalając skargę podkreślił, że MPK wnosiło o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 2007 r. zarzucając rażące naruszenie prawa, polegające na wadliwej...
wykładni art. 18 ust. 1a i 1b u.t.d. Tak sformułowany zarzut nie może być przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji, gdyż rażące naruszenie prawa polega na naruszeniu...

III SA/Łd 1029/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-31

i z rażącym naruszeniem prawa. Ww. decyzji zarzuciła rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 4 pkt 3, art. 5b ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 i art. 92a ust. 1...
, że o rażącym naruszeniu prawa wskazanym w tym przepisie można mówić w sytuacji naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych...

III SA/Gd 23/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-14

nie może być traktowana jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się bowiem, że w sposób rażący może zostać...
nie może być podstawą do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Z bezpośredniego brzmienia art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym nie wynika bowiem czy ograniczenie dotyczy kary...

II SA/Sz 797/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-05

[...] r. nr [...], podnosząc, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ niewłaściwie ustalił średnią liczbę kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwie...
nie doszło do rażącego naruszenia prawa wobec dokonania subsumpcji ustalonego stanu faktycznego do treści przepisu art. 92a ust 3 u.t.d., tj. poprzez wykładnię, iż kara...

VI SA/Wa 1323/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-30

ostatecznej z obrotu prawnego. Powołując wyrok NSA z 9 lutego 2005 r. OSK 1134/2004 wskazywał, że z rażącym naruszeniem prawa nie może być utożsamiane każde naruszenie prawa...
stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady...

VI SA/Wa 1840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

k.p.a. (tj. decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa). Strona zarzuciła organowi naruszenie:, 1. art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. poprzez...
została wydana z rażącym naruszeniem norm prawa materialnego tj. art. 3 oraz art. 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów...

III SA/Lu 672/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

jako organ kasacyjny i nie może rozstrzygać żadnej innej kwestii merytorycznej. Organ podniósł, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji naruszenia przepisu prawa...
, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Powyższe oznacza, że cechą rażącego naruszenia prawa...

III SA/Lu 673/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

jako organ kasacyjny i nie może rozstrzygać żadnej innej kwestii merytorycznej. Organ podniósł, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji naruszenia przepisu...
prawa, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu. Powyższe oznacza, że cechą rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 2143/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

. nr [...] strona wskazała, iż rozbieżności w wykładni prawa nie stanowią przesłanki rażącego naruszenia prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi gdy treść decyzji pozostaje...
kwalifikowanymi wadami prawnymi takimi jak:, 1) wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3...

VI SA/Wa 2139/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

decyzji z uwagi na rażące naruszenie przepisów prawa, gdyż zaskarżona decyzja wydana została na podstawie przepisów prawa krajowego, których legalność stosowania...
, GITD wskazał, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu prawa wskazuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100