Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1031/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

zgodności z prawem (legalności) tej działalności administracji publicznej, a więc czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do rażącego naruszenia prawa dającego...
podstawę do stwierdzenia nieważności, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania, naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy...

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

orzecznicza II stopnia argumentowała, że obowiązujące przepisy prawa dotyczące chorób zawodowych stanowią, że za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie...
braku podstaw do uznania, że rozpoznany u J. K. miedzybłoniak jest następstwem narażenia zawodowego. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące chorób zawodowych stanowią...