Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

VII SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

lekarskiego jest błędna i została wydana z rażącym naruszeniem prawa: naruszony został art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., Skarżoną decyzją z dnia...
I instancji. Taka weryfikacja dokonywana jest w postępowaniu odwoławczym. GIS wskazał, w ślad za organem I instancji, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

II OSK 724/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

. Zasadnie przyjął, iż postanowienie z dnia 28 lutego 2002 r. dotknięte jest wadą nieważności, bowiem wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Powszechnie...
przyjmuje się, że orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa materialnego wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyrażonym i nie budzącym...

II SA/Bd 45/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-01

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając legalność decyzji wydanej na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Sąd...
lub z rażącym naruszeniem prawa., Obowiązek rozstrzygnięcia w tym zakresie, do treści przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a., dodano ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r...

II SA/Bd 89/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-06

, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając legalność decyzji wydanej...
) miały miejsce bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Obowiązek rozstrzygnięcia w tym zakresie, do treści przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a., dodano ustawą...

II SA/Bd 44/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-15

z rażącym naruszeniem prawa oraz uchylił decyzję nr [...] z dnia [...] r. i umorzył w całości postępowanie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy podtrzymał swoje stanowisko...
, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Oceniając legalność decyzji wydanej...

II SA/Bd 28/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-02

nr [...] z dnia [...] października 2014 r. stwierdzając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz uchylił decyzję nr [...] z dnia [...] lipca 2014 r. i umorzył...
, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając legalność decyzji wydanej...

III OSK 494/21 - Wyrok NSA z 2021-03-18

w P. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, zaś w punkcie czwartym w pozostałym zakresie skargę oddalił., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...
w sprawie bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Jak wynika z akt sprawy organ odpowiedział na zasadniczą część pytań. Tym samym zachowanie organu...

III OSK 495/21 - Wyrok NSA z 2021-03-18

w P. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, zaś w punkcie czwartym oddalił skargę w pozostałym zakresie., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...
, że zaistniała w sprawie bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3 wyroku). Jak wynika z akt sprawy organ odpowiedział na zasadniczą część pytań...

VII SA/Wa 1401/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sanitarnego w [...] z dnia [...] października 1999 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem organ wydając decyzję '(...) zaniechał w swym działaniu ustawowego...
Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 29 stycznia 2007 r. również nie uznał, że decyzja z dnia [...] października 1999 r. wydana była z rażącym naruszeniem prawa., Organ...

II SAB/Wa 599/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

r. 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 3. zasądza...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało charakteru rażącego. Użycie w art. 149 § 1 zdanie drugie wyrazu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100