Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 1039/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

uzgadniające dotknięte jest wadą nieważności, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, za które uznano wydanie go bez uprzedniego przeprowadzenia prawidłowego postępowania...
organowi: bezpodstawne zastosowanie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przez przyjęcie, że doszło do rażącego naruszenia prawa pomimo braku uchybienia jakiemukolwiek przepisowi...

II OSK 2416/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność powyższego postanowienia jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, a w wyniku wniosku inwestorów o ponowne rozpatrzenie...
miało miejsce rażące naruszenie prawa polegające na dokonaniu uzgodnienia pod określonymi w postanowieniu warunkami. Zdaniem organu oznaczenie warunków...

IV SA/Wa 522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-27

rażącego naruszenia prawa, podczas gdy stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji lub postanowienia może mieć miejsce wyłącznie w przypadku potwierdzenia, że spełniła...
zaistnienia w okolicznościach niniejszej sprawy przesłanki rażącego naruszenia prawa oraz wskutek zastosowania rozszerzającej wykładni art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i oparcia...

IV SAB/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc...
dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, IV. wymierzenie Organowi grzywny lub przyznanie od Organu na rzecz Skarżącego sumę pieniężną na postawie art. 149 § 2...

II SAB/Gl 27/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-14

w tej sprawie decyzji do dnia [...] r. i stwierdzenie, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także o zasądzenie zwrotu...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Warunkiem zobowiązania organu do określonej aktywności jest przy tym jej brak trwający w dacie orzekania przez sąd oraz istnienie...

II SAB/Wa 548/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-14

z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałej części, 4. zasądza od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na rzecz [...] Sp. z o. o. z siedzibą w [...] kwotę 580...
jego prawomocności;, 2) stwierdzenie, że Organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, 3) wymierzenie Organowi grzywny w wysokości ustalonej przez Wysoki Sąd;, 4...

II OSK 50/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

być zakwalifikowane do II grupy przedsięwzięć, zamiast do grupy III, co zdaniem OTOP-u, stanowiło rażące naruszenie prawa., GDOŚ wskazał, że zaliczenie przedsięwzięcia do tzw. III...
obowiązek o którym mowa w art. 96 ust. 3 u.o.ś., Sąd wskazał, że powołanie się na rażące naruszenie prawa, może dotyczyć tylko sytuacji wyjątkowych, gdzie takie naruszenie...

II OSK 2177/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

. 16 § 1 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż postanowienie z 2006 r. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, co spowodowało błędną...
celem stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego jest wydanie tegoż bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił, że w przypadku gdy prawodawca...

II OSK 186/16 - Wyrok NSA z 2017-09-29

ostateczną oraz art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. - sytuacji, w której akt został wydany z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższym żądaniem organ z urzędu wszczął postępowanie...
r. nie była obarczona kwalifikowaną wadą prawną, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. Dodatkowo, w kwestii rażącego naruszenia prawa - organ stwierdził, że zarzuty...

IV SA/Wa 2608/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

naruszeniem prawa (art.156 § 1 pkt 2 kpa)., W wyroku z dnia 9 marca 1999 roku, sygn. akt V SA 1970/98 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że 'Cechą rażącego...
) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że 'rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   52