Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Ke 628/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-20

, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Zapis zawarty w ostatnim zdaniu...
przytoczonego przepisu został dodany ustawą z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011r...

II SAB/Bk 10/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-05

, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierza organowi grzywny; 5. zasądza od P. Wojewódzkiego Inspektora...
, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Po zapoznaniu się z ww. postanowieniem, organ poinformował Głównego Geodetę Kraju o podjętych działaniach...

II SA/Gl 503/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-29

odwoławczego istotnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy., W skardze na powyższą decyzję skarżący zarzucił:, I. Rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
(winno być: tiret trzecie) w zakresie rażącego naruszenia prawa poprzez zastosowanie do weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 p.g.k., nieobowiązującego aktu...

II SAB/Bk 89/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-17

na nierozpoznaniu od [...] stycznia 2020 r. wniosku o wznowienie postępowania. Wniosła o stwierdzenie bezczynności organu mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
podlega uwzględnieniu, bowiem organ pozostaje w bezczynności, która jednak w okolicznościach tej konkretnej sprawy nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa. Nie wystąpiły...

II SA/Ka 1861/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-14

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Przypadki braku podstawy do wydania decyzji administracyjnej mają miejsce gdy: obowiązek, uprawnienie, inny skutek...
, który stanowiłby podstawę załatwienia sprawy w drodze decyzji., Natomiast decyzja wydana jest z rażącym naruszeniem prawa wówczas, kiedy naruszono przepis prawa, którego treść...

II SA/Bk 722/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-01-20

wniosku o stwierdzenie nieważności dokonuje kwalifikacji wad decyzji Starosty, jego zdaniem, wydanej bez podstawy prawnej, a także z rażącym naruszeniem prawa...
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest w ocenie Sądu rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., bowiem wydano decyzję w trybie...

II SA/Wr 752/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

nie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30...
naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu uwzględnienie skargi przez organ, do którego doszło w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, ponieważ organ uchylając zaskarżone...

II SA/Łd 1621/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-11-09

lub w innych przepisach;, Jedną z przyczyn określonych w art. 156 § 1 pkt 2 jest rażące naruszenie prawa., W przedmiotowej sprawie organ administracyjny wznowił postanowieniem...
ostateczną bądź sprawy, która nie była w ogóle przedmiotem postępowania administracyjnego, stanowi rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Łd 194/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-17

administracji stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Należy zaznaczyć, iż rażące naruszenie prawa dotyczy...
1134/04 (LEX nr 165717) wskazano, że o rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony...

III SA/Kr 474/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

z [...] 2017 r. Prowadzenie postępowania i wydanie rozstrzygnięcia w stosunku do osoby zmarłej stanowi rażące naruszenie prawa. Pomimo, że kodeks postępowania administracyjnego...
publiczne osób zmarłych jako stron postępowania jest uznanie podjętych w takiej sytuacji decyzji za wydane z rażącym naruszeniem prawa ten dominuje w orzecznictwie sądów...
1   Następne >   +2   +5   +10   45