Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

[...] czerwca 2016 r., że objęta wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzja [...] WINB z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa...
, określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Organ podał, że w orzecznictwie sądowym dotyczącym pojęcia rażącego naruszenia prawa podkreśla się, że naruszenie prawa...

II OSK 1902/13 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Budowlanego w T. oraz stwierdził, że nie było ono prowadzone z rażącym naruszeniem prawa., Postanowienie zapadło na tle następujących okoliczności faktycznych:, Postanowieniem...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art...

II OSK 2166/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), nie wymierzył grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w H. (pkt IV) oraz przyznał adwokatowi R.G. od Skarbu...
ze stwierdzeniem, że miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do niezwłocznego zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji administracyjnej...

VII SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

argumentację zawartą we wniosku S. Ł. dotyczącą naruszenia art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r., Dodatkowo podniosła, że skarżona decyzja została wydana z rażącym...
rażącego naruszenia prawa, której ustalenie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji., Zdanie Wojewody omawiana decyzja Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] marca 1992...

II OSK 374/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

wątpliwości na tle sprawy, zatem to uchybienie nie ma cechy rażącego naruszenia prawa. Ponadto skarżący podniósł, że żądanie od inwestora przedłożenia oświadczenia o posiadanym...
stwierdzenia, że wady te mają charakter rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Sądu I instancji świadczy to o braku właściwego rozpoznania sprawy. Obowiązkiem organu stwierdzającego...

VII SA/Wa 1291/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

- wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, iż rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność...
naruszenie prawa. Obok oczywistego naruszenia prawa i charakteru przepisu, który został naruszony, jako kryterium rażącego naruszenia prawa winny być traktowane społeczno...

VII SA/Wa 1654/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

jest mu również przywoływany przez Stronę pogląd przeciwny, jednak w sytuacji występowania rozbieżności w orzecznictwie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...
rażącego naruszenia prawa, przy czym organy nadzoru budowlanego obszernie odniosły się do omawianej kwestii. Trafnie [...] WINB wskazał, że czynności dotyczące rozruchu...

VII SA/Wa 2882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

nieruchomości na zajęcie gruntu pod ww. inwestycję. Podniosła, iż stanowi to o wydaniu ww. decyzji z 1986 r. z rażącym naruszeniem prawa., Pismem z dnia [...] grudnia 2013...
jest wadą rażącego naruszenia prawa. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlanego, obowiązującym w dacie jej wydania, pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 1695/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

§ 1 pkt 2 k.p.a., tj. rażącym naruszeniem prawa. Wskazano jednocześnie, iż decyzja nr [...]. z dnia [...] listopada 2012 r. zapadła w konsekwencji stwierdzenia...
stanowiącej podstawę decyzji zależnej, decyzję zależną uznaje się za wydaną z rażącym naruszeniem prawa organ I instancji decyzją Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r...

II OSK 2420/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

społeczno-gospodarczych, jakie pociąga za sobą rażące naruszenie prawa oraz brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie...
przesłanka rażącego naruszenia prawa. W opinii Sądu organ powołując się na to, że w danej sytuacji doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa nie może poprzestać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100