Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 675/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-18

'Op'), zarzucając ww. decyzji rażące naruszenie prawa poprzez:, - niezastosowanie regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
wniosku art. 247 § 1 pkt 3 Op. Zarzuciła decyzji Dyrektora UKS rażące naruszenie prawa poprzez niezastosowanie regulacji prawnej zawartej w art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1...

III SA/Wa 1124/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

nieważności istnieje możliwość rozpatrzenia sprawy co do istoty. Wskazał również, że w postępowaniach zwyczajnych przed organem podatkowym doszło do rażącego naruszenia prawa, tj...
jako 'uchwała NSA')., Zdaniem Skarżącego o rażącym naruszeniu prawa w postępowaniu podatkowym świadczy również fakt, że organy podatkowe odstąpiły od wymierzenia należnego...

III SA/Wa 1287/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

§ 1 pkt 3 oraz art. 248 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Spółka podniosła, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa procesowego...
charakter wynagrodzeń, doprowadziło do rażącego naruszenia prawa., Decyzją z dnia [...] marca 2010 r. GIKS utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2009 r. GIKS...

III SA 2375/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-14

, zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa dającym podstawy do stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji w trybie art. 247 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Spółki...
ponieważ w jego ocenie, stwierdzenie nieważności wiąże się nie z samym naruszeniem prawa, lecz z jego formą kwalifikowaną, czyli 'rażącą'. Rażące naruszenie prawa - wywodzi strona...

III SA/Wa 866/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

za 2001r. z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa materialnego, tj.:, - art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
[...] października 2006 r. Powołując się na definicję rażącego naruszenia prawa przyjętą w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazał, że zarzuty podniesione...

III SA/Wa 1895/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

ją postępowanie., Zdaniem GIKS, popartym orzecznictwem, rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej występuje, gdy decyzja została wydana wbrew...
tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem lub uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...

III SA/Wa 1427/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-09

ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., dalej 'ustawa o VAT')., Za rażące naruszenie prawa Spółka...
, po odwołaniu się do zasady trwałości decyzji ostatecznych, wynikającej z art. 128 O.p., GIKS wskazał iż nie doszło do rażącego naruszenia prawa, a zarzut niedokonania...

III SA/Wa 865/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń - grudzień 2001r., a to z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa materialnego, tj:, - art. 19 ust. 1 i ust. 2, art...
. Powołując się na definicję rażącego naruszenia prawa przyjętą w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazał, że zarzuty podniesione przez Skarżącą mogły być rozpatrywane...

III SA 564/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

naruszenia prawa. Interpretacja z 'rażącym naruszeniem prawa' miałaby miejsce, gdy pozostaje w sprzeczności z przepisem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie...
, z powodu rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej. Decyzji tej zarzucił obrazę art. 10 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy o VAT...

III SA 2050/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-01

prawa do obniżenia podatku VAT przy przygotowywaniu dokumentów pod kredyt bankowy na zakup nieruchomości nad jeziorem N.. Zarzuciła rażące naruszenie prawa tj. art. 27 ust. 5...
nie jest wystarczające stwierdzenie jakiegokolwiek naruszenia prawa. Rażące naruszenie prawa, na co wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny, zachodzi jedynie wówczas, gdy treść decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   21