Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

zarzutami skargi ani jej wnioskami., Kontrolując w ten sposób zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że doszło przy jej wydawaniu do rażącego naruszenie prawa, choć z przyczyn...
naruszające zasadę niekonkurencyjności nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji stanowi rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji /por. B.Adamiak...

IV SA 4810/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-10

decyzji rażące naruszenie prawa poprzez błędną interpretację przepisów § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych wymagań...
. nr [...] a postępowanie zostało umorzone w I instancji., Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

IV SAB/Gl 120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-26

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z dnia 17 sierpnia 2012 r. Związek Zawodowy A w K. (dalej: ZZ A) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a nadto rozstrzygnięcia kwestii, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 616/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

w każdym przypadku stanowi rażące naruszenie prawa., Z treści art. 138 k.p.a. wynika niedopuszczalność stosowania w postępowaniu odwoławczym sankcji nieważności decyzji...
administracyjnymi. Stwierdził bowiem naruszenie przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a....

VI SA/Wa 1199/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-23

terminu do jego wniesienia, dopuszcza się rażącego naruszenia prawa art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 1998 r. IV...
są do badania legalności, czyli zgodności zaskarżonych decyzji lub postanowień z przepisami prawa materialnego i przepisami postępowania, według stanu faktycznego...

VI SA/Wa 821/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-17

zaskarżonej decyzji. Decyzji zarzuciła rażące naruszenie prawa przez Urząd Miejski w [...] i przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej., W odpowiedzi na skargę...
na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 k.p.a., gdyż toczy się postępowanie prokuratorskie [...] prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w [...], a dotyczące naruszenia prawa na osobie...

I SA 2516/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Skarżąca podniosła, że przepis art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia...
, że ze sprawy jednoznacznie wynika, iż kontrolowany podmiot gospodarczy wprowadzał do obrotu wyroby tytoniowe z naruszeniem prawa, ponieważ czynił to na terenie szkoły...

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. Zarzuciła rażące naruszenie prawa Głównemu...
października 2005 r., z powodu toczącego się postępowania prokuratorskiego prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w S., a dotyczącego naruszenia prawa wobec osoby skarżącej...

I SA/Wr 1178/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-01

wniosku odnośnie oczekiwanego od Sądu rozstrzygnięcia, zarzucając rażące naruszenie prawa, a to art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji...
, a jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi - po uprzednim wezwaniu właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Natomiast art...

IV SA 98/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

2001 r. Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, skarżący zarzucili, że rażące naruszenie prawa polegało na tym, iż wskazany przez Wojewódzkiego Inspektora PIH...
. B. wezwał Wojewódzkiego Inspektora PIH w G. do usunięcia naruszenia prawa, a w dniu [...] października 2000 r. wspólnicy w/w spółki cywilnej 'E.' z siedzibą w S. złożyli...
1   Następne >   2