Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 1784/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Organ wskazał, że w świetle aktualnie obowiązującej ustawy p.f. [...]WIF miał podstawę prawną do skierowania decyzji nakazującej...
., Wskazując na specyfikę postępowania nieważnościowego w odniesieniu do przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., organ...

II GSK 1847/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

II GSK 1822/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

i już sam fakt tej niejednoznaczności uniemożliwia uznanie, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa. Jeżeli przepis dopuszcza rozbieżną interpretację, nawet mniej...
lub bardziej uzasadnioną, to wybór jednej z takich interpretacji, nawet jeżeli później zostanie uznany za nieprawidłowy, nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa...

II GSK 892/22 - Wyrok NSA z 2022-08-30

; w jego pkt 2., że bezczynność, o której mowa w pkt 1 wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 3. oddalił skargę w pozostałym zakresie; zaś w pkt 4. zasądził...
wznowienia postępowania. Również z uwagi na brak stwierdzenia rażącego naruszenia prawa nie było podstaw do wymierzenia grzywny., W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia...

II GSK 893/22 - Wyrok NSA z 2022-08-30

wnioskiem o wznowienie postępowania; w pkt II wyroku, że przewlekłość, o której mowa w pkt I, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pkt III wyroku oddalił skargę...
stwierdzenia rażącego naruszenia prawa nie było podstaw do wymierzenia grzywny., W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze art. 7 i art. 8 k.p.a....

II SAB/Gd 164/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-25

. umarza postępowanie w pozostałym zakresie, 3. stwierdza, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 5...
doręczenia prawomocnego wyroku, uznanie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny, jeżeli nie przekaże tej skargi Sądowi...

VI SA/Wa 2518/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-17

cofnięcia Zezwolenia na prowadzenie Apteki z uwagi na wydanie przedmiotowej decyzji z rażącym naruszeniem prawa, w związku z cofnięciem Zezwolenia, które w dacie wydania...
przepisów prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. GIF stwierdził, że podniesiona przez Stronę przesłanka rażącego naruszenia prawa przez WIF, nie jest oczywista...

II SA/Kr 711/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-06

- kwalifikowany podpis elektroniczny. W doktrynie i orzecznictwie brak pod decyzją podpisu osoby upoważnionej do jej podpisania, kwalifikuje się jako rażące naruszenie prawa. W wyroku...
r., VII SA/Wa 2175/17) wskazuje się, że brak pod decyzją podpisu osoby upoważnionej sprawia, że decyzję tę należy uznać za wydaną z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Op 68/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-08

z rażącym naruszeniem prawa, 4) dalej idącą skargę oddala, 5) zasądza od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu na rzecz Stowarzyszenia...
decyzji z dnia 27 sierpnia 2020 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W dniu 8 września 2020 r. organ przekazał odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego...

II GSK 1448/19 - Wyrok NSA z 2020-02-25

wyznaczenia terminu do wydania aktu, w punkcie drugim, stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie trzecim...
swoje rozstrzygnięcie w sprawie stwierdził, że kontrola działalności GIF w sprawie wykazała, że organ ten pozostawał w bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   33