Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 102/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-14

, której dopuścił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
linii kolejowej nr 201). W skardze Stowarzyszenie wniosło o stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszenie prawa oraz zobowiązania organu do wydania...

II SAB/Gd 72/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-07

, że naruszenie to miało charakter rażącego naruszenia prawa; wymierzeniu PWKZ grzywny w wysokości określonej w art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
Organu stanowi rażące naruszenie prawa, a ponadto stanowi podstawę do nałożenia grzywny na podstawie art. 149 § 2 P.p.s.a., W odpowiedzi na skargę PWKZ wniósł...

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

. W. z dnia [...] r.; 2. stwierdza, że Generalny Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa...
informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi;, - orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - wymierzenie organowi...

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie co do zobowiązania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia A z siedzibą...
;, o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a...

II SAB/Gd 29/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

. stwierdza, że Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu ww. wniosku oraz, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty określonej...

II OSK 652/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II-gi wyroku)., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., Wnioskiem...
stwierdzającej, że przewlekłość prowadzenia postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucił naruszenie przepisów...

II SAB/Gd 106/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

i przewlekłość, której dopuścił się Wojewódzki Konserwator Zabytków nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej, 5...
w terminie 30 dni od doręczenie organowi wyroku, stwierdzenia, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało charakter rażącego naruszenia prawa...

II SAB/Gd 104/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

się Wojewódzki Konserwator Zabytków nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa. 4. oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej, 5. zasądza od Wojewódzkiego Konserwatora...
; stwierdzenie, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie na podstawie art. 149 § 2 w związku z art. 154 § 6 ustawy...

II SAB/Gd 111/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

, że bezczynność i przewlekłość, której dopuścił się Wojewódzki Konserwator Zabytków nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala wniosek o zasądzenie sumy...
prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; stwierdzenie, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie...

II SAB/Gd 98/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. oddala wniosek o wymierzenie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku grzywny i przyznanie od Pomorskiego...
w celu dokonania oceny, czy bezczynność Organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W piśmie procesowym z 12 października 2022 r. Organ wskazał, że 17 czerwca 2022 r...
1   Następne >   3