Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II OSK 1166/14 - Wyrok NSA z 2014-10-21

sądowoadministracyjne; 2. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądził od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na rzecz...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce oraz czy było to z rażącym naruszeniem prawa albo nie miało charakteru rażącego. Jak Sąd wskazał, użycie...

II SAB/Ol 97/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

w postępowaniu w sprawie uzgodnienia decyzji w przedmiocie warunków zabudowy; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala wniosek...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; orzeczenie o istnieniu uprawnienia skarżących; przyznanie od organu na rzecz skarżących kwoty 3000 zł tytułem sumy...

II SAB/Ol 13/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-21

skarżącego z dnia '[...]' w terminie 30 dni; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Regionalnego Dyrektora Ochrony...
przyczyn bezczynności organu i stwierdzenie, ze bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Organowi zarzucono naruszenie przepisów: art. 35 k.p.a. poprzez...

II SA/Ol 886/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Koła Łowieckiego na rzecz skarżącego kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu...
o dostępie do informacji publicznej, a w związku z tym należy przyjąć, że postępowanie organu ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie skarżącego zasadnym...

II SAB/Go 290/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Zarządu Koła Łowieckiego [...] na rzecz skarżącego - M.A. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może orzec z urzędu...

II SA/Wr 349/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

bowiem naruszenie prawa zaskarżoną decyzją nie uprawnia organu odwoławczego do wydania decyzji na niekorzyść odwołującej się strony. Tylko bowiem rażące naruszenie prawa...
sposób nie wykazał w uzasadnieniu swojej decyzji przesłanek uzasadniających odstąpienie od zakazu z art. 139 k.p.a., tj. faktu rażącego naruszenia prawa lub interesu...

II SAB/Gl 2/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-30

naruszeniem prawa. Pismem z dnia [...] r. obecnie skarżący W.L., powołując się na ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm...
, Z kolei pismem z dnia [...] r. skarżący wezwał organ wojewódzki do usunięcia naruszenia prawa polegającego na bezczynności w załatwieniu jego wniosku. W odpowiedzi...

II SA/Wr 438/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

postanowienie A.B. wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania. Postanowieniu temu zarzucił rażące naruszenie prawa polegające...
ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto okoliczność nieobowiązywania w obrocie prawnym nie zmienia faktu, że staw na działce nr 319 został wybudowany...

II SAB/Ol 28/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-30

do rażącego naruszenia prawa. Pismem z dnia 4 lipca 2011r., stanowiącym uzupełnienie pisma z dnia 21 czerwca 2011r., A. B. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie Sąd nie stwierdził, aby w prowadzonym postępowaniu doszło do rażącego naruszenia prawa, gdyż organ odpowiadał na pisma...

II SAB/Ol 154/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-20

zwołując zebrania w zależności od możliwości dysponowania wolnym czasem, Sąd nie dopatrzył się w bezczynności Koła rażącego naruszenia prawa, ponieważ postawa organu...
naruszeniem prawa; 3/ orzeka o nie wymierzaniu organowi grzywny; 4/ zasądza od Koła Łowieckiego na rzecz P. G. - redaktora naczelnego kwotę 357 złotych (słownie: trzysta...
1   Następne >   +2   5