Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II SAB/Wa 1/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącego J. M. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu...
p.p.s.a., sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast wedle art. 149 § 2 p.p.s.a....

VIII SAB/Wa 40/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. oddala wniosek skarżącego o wymierzenie organowi grzywny; V. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
do załatwienia wniosku w terminie 14 dni od doręczenia akt organowi;, - stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie grzywny...

III SAB/Gd 70/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-23

Dyrektora Oddziału w [...] Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Oddziału w [...] Generalnej...
Krajowych i Autostrad wniósł o umorzenie postępowania i stwierdzenie, że ewentualna bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu odpowiedzi...

II SAB/Wa 348/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09

sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od Generalnego Dyrektora...
nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w wysokości...

II SAB/Wa 941/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 4. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. wymierzenie grzywny w wysokości jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce...

II GSK 588/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji działając w oparciu o art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., gdyż organ dopuścił się przy wydawaniu tych decyzji rażącego naruszenia prawa...
przy jednoczesnym braku uzasadnienia decyzji jest rażącym naruszeniem prawa skutkującym nieważnością takich decyzji. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje...

II SAB/Wa 813/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

postępowania, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz...
od daty zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem,, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa,, 3. wymierzenie grzywny w wysokości...

II SAB/Wa 430/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad grzywnę w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych; 4. przyznaje...
bezczynności organu i niezałatwienia w terminie sprawy, w tym z rażącym naruszeniem prawa, a także wniósł o zobowiązanie organu do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty...

I OSK 699/05 - Wyrok NSA z 2006-04-11

w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), utrzymanie w mocy decyzji stanowiłoby rażące naruszenie prawa. Z tego względu...
stanowiło w sprawie rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., Rażące naruszenie prawa stanowiło również orzeczenie na niekorzyść odwołującego...

I OSK 383/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

w sprawie niniejszej rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Drugim rażącym naruszeniem prawa było - zdaniem Sądu - orzeczenie na niekorzyść odwołującego...
było wymienionych w art. 139 kpa podstaw do zmiany orzeczenia na niekorzyść skarżącego. Dokonując tej zmiany organ po raz drugi dopuścił się rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   6